สายการบิน Bangkok Airways รับสมัครงานตำแหน่ง Reservations & Ticketing Officer

สายการบิน Bangkok Airways รับสมัครงานตำแหน่ง Reservations & Ticketing Officer เพื่อปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

 

หน้าที่และสิ่งที่ได้รับมอบหมาย:

– รับสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารในทุกช่องทาง วิเคราะห์จำนวนที่นั่ง ราคา ตรวจสอบเงื่อนไขบัตรโดยสาร เก็บค่าธรรมเนียม รับวางมัดจำ ออกใบเสร็จใบกำกับภาษี ออกใบรับรองการเดินทาง ให้การบริการพิเศษต่างๆ ในทุก ช่องทางของบริษัท รวมถึงโน้มน้าวผู้โดยสารให้ชำระเงินค่าบัตรโดยสารทันที ตรวจสอบ วิเคราะห์ คำนวณ และ ดำเนินการคืนเงินค่าบัตรโดยสารหรือบริการอื่น

– ให้ข้อมูลสิทธิประโยนช์พิเศษ ตอบข้อซักถาม และแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้ากลุ่มสมาชิก รวมถึงรับออกบัตรโดยสาร รางวัลและเชิญชวนลูกค้าเข้าเป็นสมาชิกรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส

– โต้ตอบจดหมายอิเลคทรอนิคส์ให้กับลูกค้าและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้คำปรึกษาในเบื้องต้น รับชำระเงินและรับ ออกบัตรโดยสาร และแก้ปัญหากรณีที่เกิดขึ้นจาก Website

– จัดทำ ตรวจสอบ แก้ไข รายงานการขาย ปิดบัญชีการขายของตนเอง ตรวจนับเงินให้ถูกต้อง และนำฝาก รายการขายทุกประเภท

– ประสานงานกับหัวหน้างาน ในสภาวะไม่ปกติ ที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกของบริษัทเพื่อสร้างความพึงพอใจ ให้กับผู้โดยสารและตอบสนองนโยบายของบริษัทฯ

– ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดการเดินทางของลูกค้าจากระบบ ดำเนินการแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ด้วยเหตุต่างๆ เช่นสภาพอากาศ การยกเลิกเที่ยวบิน เที่ยวบินล่าช้ากว่ากำหนด โดยแจ้งข้อมูลให้ ลูกค้าทราบล่วงหน้า ทันตามเวลาที่กำหนด

– รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบรายละเอียด ดำเนินการแก้ไขในเรื่องการบริการ รายงานให้หัวหน้างานรับทราบ

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาธุรกิจการบิน ภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง

– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี (TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป อายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสมัคร)

– สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี

– หากสื่อสารภาษาที่สามได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ (จีน ญี่ปุ่น เยอรมัน อิตาลี)

– สามารถทำงานเป็นกะได้

– สามารถเดินทางไปทำงานประจำสนามบินสุวรรณภูมิได้

 

วิธีการสมัคร:

ส่ง Resume พร้อมรูปถ่ายปัจจุบันและเอกสารที่เกี่ยวของกับการสมัคร ไปที่

Human Resource Management Division
Human Resources Department
Bangkok Airways Public Company Limited

 

เพิ่มเติม:

www.bangkokair.com/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ