Bangkok Flight Service Internship 2019 โครงการฝึกงานดีๆ ที่นักศึกษาไม่ควรพลาด!!

Bangkok Flight Service Internship 2019 เป็นโครงการฝึกงานของบางกอกไฟลท์เซอร์วิสที่เปิดรับสมัครนักศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปเข้าฝึกงานกับทางองค์กร โดยมี 3 ช่วงเวลาที่ยังเปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้

ส่วนรายละเอียดการรับสมัครนั้น สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังต่อไปนี้

 

 

กำหนดการรับสมัครและรอบระยะเวลาการฝึก:

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 หรือ 4 (ทุกสาขา)

2. สัญชาติไทย

3. เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

 

แผนกที่เปิดรับสมัคร:

1. ฝ่ายคลังสินค้า (Cargo) ประกอบด้วย 2 แผนก ดังนี้

-แผนกคลังสินค้า (Cargo Warehouse)

-แผนกเอกสารคลังสินค้า (Cargo Document)

 

2. ฝ่ายการโดยสาร (Passenger Service) ประกอบด้วย 3 แผนก ดังนี้

– แผนกการโดยสาร (Passenger Service)

-แผนกติดตามสัมภาระผู้โดยสาร (Baggage Service)

– แผนกบริการผู้โดยสารพิเศษ (Premium Service)

 

3. ฝ่ายบริการภาคพื้น (Ramp) ประกอบด้วย 3 แผนก ดังนี้

-แผนกควบคุมและจัดระวาง (Load Control)

-แผนกอำนวยการบิน (Flight Dispatcher)

-แผนกวางแผนงานบริการภาคพื้น (Resource Planning Center)

 

4. ฝ่ายสนับสนุน (Support) ประกอบด้วย 6 แผนก ดังนี้

-แผนกทรัพยากรบุคคล (HR)

-แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

-แผนกประกันคุณภาพ (QA)

-แผนกการตลาด (Marketing)

-แผนกซ่อมบำรุง (เครื่องยนต์) (Maintenance )

-แผนกความปลอดภัย (Safety)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. หนังสือขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัย

2. รูปถ่ายสี 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

3. ประวัติส่วนตัว (Resume) 1 ชุด

4. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด (ต้องถ่ายเอกสารจากเล่มทะเบียนบ้านเท่านั้น แบบคัดสำเนาไม่สามารถใช้ได้ คำนำหน้าชื่อต้องเป็น นาย,นางสาว แล้ว)

5. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด (ต้องไม่หมดอายุ และสำเนาบัตรถ่ายมาแล้วต้องเห็นใบหน้าชัดเจน ไม่จางหรือดำเกินไป)

6. สำเนาบัตรนักศึกษา 2 ชุด

7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 2 ชุด (กรณี เคยเปลี่ยนชื่อ – สกุล)

8. สำเนา Transcript หรือ grade report 1 ชุด

สำเนาเอกสารทุกฉบับ เซ็นต์รับรองคำว่า “สำเนาถูกต้อง” ตามด้วยชื่อ – สกุล ด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น

 

วิธีการสมัคร:

1. นักศึกษามีความประสงค์จะขอเข้าฝึกงานกับบริษัทฯ ให้ตรวจสอบเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและเลือก แผนกที่ต้องการฝึกงาน

2. เตรียมเอกสารที่ใช้ในการสมัคร

3. ส่งเอกสาร ได้ 3 ช่องทาง คือ

-ส่งด้วยตนเองที่ อาคาร BFS Ground สนามบินสุวรรณภูมิ

-ส่งไปรษณีย์ ถึงผู้จัดการแผนกสรรหาและคัดเลือกบุคลากร บางกอกไฟลท์เซอร์วิส อาคาร BFS Ground สนามบินสุวรรณภูมิ เลขที่ 777 หมู่ 1 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

– ส่ง E-mail โดยสแกนเอกสารที่ใช้ในการสมัครทุกฉบับมาที่ [email protected] (เอกสารฉบับจริงนำมาส่งในวันสัมภาษณ์)

4. บริษัทฯ จะนัดหมายสัมภาษณ์ตามช่วงเวลาที่ระบุในกำหนดการรับสมัคร

5. เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการสัมภาษณ์เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังมหาวิทยาลัย

 

ปิดรับสมัคร:

ภาคฤดูร้อน (2): 28 ก.พ. 2562

ภาคเรียนที่ 1: 30 เม.ย. 2562

ภาคฤดูร้อน (1): 30 มิ.ย. 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

BFS Recruitment

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ