ข่าวดี!! Bangkok Flight Services เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

Bangkok Flight Services เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน รอบฝึกงานวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 – 10 มกราคม 2563

รายละเอียดการรับสมัครมีดังนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีปี ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 (ทุกสาขา)

2. สัญชาติไทย

3. เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. หนังสือขอความอนุเคราะห์

2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

3. ประวัติส่วนตัว (ระบุแผนกที่ต้องการฝึก และระยะเวลาการฝึกงาน)

4. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด (ต้องถ่ายเอกสารจากเล่มทะเบียนบ้านเท่านั้น แบบคัดสำเนาไม่สามารถใช้ได้ คำนำหน้าชื่อต้องเป็น นาย, นางสาว แล้ว)

5. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด (ยังไม่หมดอายุ และสำเนาบัตรต้องเห็นใบหน้าชัดเจน ไม่จางหรือดำเกินไป)

6. สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ชุด

7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล 2 ชุด (ถ้ามี)

8. สำเนา Transcript หรือ Grade report 1 ชุด

สำเนาเอกสารทุกฉบับ เซ็นรับรองคำว่า “สำเนาถูกต้อง” ตามด้วยชื่อ – นามสกุล ด้วยปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินเท่านั้น

 

วิธีการสมัคร:

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ คุณธนพร จุดโต โทร : 02-131-5000 ต่อ 5033, 5038, 5039, 5040 และ 5132 Email : Career@BFSAsia.com

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

BFS Recruitment

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ