ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 24 อัตรา

ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 24 อัตรา ตั้งแต่วันนี้จนถึง 20 กรกฎาคม 2562

 

 

ความรับผิดชอบหลัก:

ตำแหน่ง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตำแหน่งที่ 1 – 5) ระดับ เจ้าหน้าที่ และ เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน

– ตำแหน่งงานที่ 1 : ติดตั้ง solution และปรับแต่งประสิทธิภาพ (Performance Tuning) ให้มีความมั่นคงปลอดภัย ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการใช้งาน จัดทำข้อกำหนด/เกณฑ์การพิจารณาด้านเทคนิคเพื่อจัดหาอุปกรณ์และโปรแกรมสำหรับ solution ดังกล่าว ติดตั้ง solution และปรับแต่งประสิทธิภาพ (Performance Tuning) ให้มีความมั่นคงปลอดภัย ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการใช้งาน

– ตำแหน่งงานที่ 2 : ดูแลกรอบดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัย (Cybersecurity Framework) นโยบายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยไอที ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และหลักปฏิบัติที่ดี (best practices) และควบคุมและดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรฐาน รวมทั้งประเมินและวัดผลการรักษาความปลอดภัยด้านไอที

– ตำแหน่งงานที่ 3 : ดูแลให้ระบบป้องกันภัยไซเบอร์ของ ธปท. ให้มีความพร้อมสามารถป้องกันภัยคุกคามด้านไซเบอร์จากทุกระดับและทุกด้าน พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยไอทีให้ทันสมัย รวมทั้งประเมินช่องโหว่ของระบบงานของ ธปท. โดยดูแลให้มีการทดสอบและประเมินด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอตามระดับความเสี่ยงของระบบงาน

– ตำแหน่งงานที่ 4 : ตรวจจับภัยไซเบอร์ทั้งด้านระบบและบุคลากร จากทุกระดับและทุกด้าน ได้อย่างรวดเร็วทันการณ์ เทียบเคียงกับธนาคารกลางชั้น รวมถึงพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยไอทีให้ทันสมัย เฝ้าระวัง ตรวจจับ ตรวจสอบ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปเกณฑ์ที่กำหนด

– ตำแหน่งงานที่ 5 : วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ ออกแบบ และเขียนโปรแกรม (Full Stack) ตามกระบวนการและมาตรฐานที่กำหนด ทดสอบ ติดตั้ง และปรับแต่งประสิทธิภาพ (Performance Tuning) ให้มีความมั่นคงปลอดภัย และตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจ รวมทั้งให้คำปรึกษา สนับสนุนและแก้ไขปัญหาการใช้งาน

 

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น:

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือ ด้านระบบสารสนเทศ (Information Systems) หรือ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

– ภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

– สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

– หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

– เฉพาะตำแหน่งงานที่ 5 ต้องมีประสบการณ์การทำงานออกแบบและพัฒนาระบบงาน /บริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

 

วิธีการสมัคร:

– รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น

– ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน

– ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย

– ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล

– ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ

 

ปิดรับสมัคร:

20 กรกฎาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bot.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ