รับสมัครน้องๆ ม.ปลายสอบแข่งขันรับทุนธ.แห่งประเทศไทย สาขาเศรษฐศาสตร์

น้องๆ มัธยมปลายอย่าพลาด! กับอีกหนึ่งทุนจากสำนักงาน ก.พ. กับการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 รวมทั้งหมด 3 ทุนด้วยกัน

ทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวน ทั้งนี้มีข้อผูกพันในการรับทุนคือผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน จำนวน 2 หน่วย รวม 3 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

– กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า

– มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.50 และเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.50

– ไม่สอบตกในวิชาหนึ่งวิชาใดตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

– มีศีลธรรม และความประพฤติดี

– ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนใดๆ ของหน่วยงานอื่น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

– สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ชุด

– หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุนจากอาจารย์ประจำชั้น หรือผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามแบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 1)

– สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ชุด

– สำเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อวันที่ ระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้ที่มุมบนด้านขวาของเอกสารทุกฉบับ และให้บรรจุเอกสารดังกล่าวในซองเอกสาร A4 เขียนชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัวสอบไว้ที่หน้าซอง

 

*หมายเหตุ*

– ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบได้ไม่เกิน 2 ประเภททุน

– ในแต่ละประเภททุน ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบได้ประเภทละ 1 หน่วยทุน

 

วิธีการสมัคร:

– ดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th หรือ http://scholar2.ocsc.go.th และเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย http://www.bot.or.th พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครสอบได้ในเว็บไซต์ดังกล่าว

– นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “ค่าธรรมเนียมสอบทุนของ ก.พ.” ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2563 ภายในเวลาทำการของธนาคาร

 

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ:

– 100 บาท

– ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต 30 บาท

 

ปิดรับสมัคร:

5 พฤศจิกายน 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

scholar2.ocsc

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ