รับสมัครแล้ว!! โครงการนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2562 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครน้องๆ นิสิตนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 เข้ารับการฝึกงานในปี 2563

 

 

สาขาที่เปิดรับ:

– สาขาวิชาบัญชี, การเงิน

– สาขาการจัดการ, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การตลาด

– สาขาวิชาสื่อสารมวลชน, วารสารศาสตร์, นิเทศศาสตร์, สังคมศาสตร์

– สาขาวิชาศิลปศาสตร์, อักษรศาสตร์, มนุษยศาสตร์

– สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

– สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาธารณสุขศาสตร์

– สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่, ธรณีวิทยา

– สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สัญชาติไทย และเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 หรือปีที่ 4

2. เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50

3. มีสุขภาพแข็งแรง และความประพฤติดี

4. มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

5. มีทักษะในการใช้งานภาษาอังกฤษระดับปานกลางถึงดี

6. สามารถเข้ารับฝึกงานได้ตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

 

วิธีการสมัคร:

ยื่นสมัครฝึกงาน คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

30 กันยายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Banpu Careers

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ