เรียนฟรี!! คอร์ส “แคลคูลัสพื้นฐาน” ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2562

คอร์ส “แคลคูลัสพื้นฐาน” เป็นการศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ปริพันธ์ไม่จำกัดเขตและปริพันธ์จำกัดเขตและการประยุกต์ใช้

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปเรียนผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2562

 

 

วัตถุประสงค์:

– ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

– ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้เรื่องลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ไปใช้ในการแก้ปัญหา

– ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้เรื่องปริพันธ์ไม่จำกัดเขตและปริพันธ์จำกัดเขตไปใช้ในการแก้ปัญหา

– ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับอนุพันธ์ของฟังก์ชันและประยุกต์ใช้อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

– ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับปริพันธ์ของฟังก์ชันและประยุกต์ใช้ปริพันธ์ของฟังก์ชัน

 

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมีมาก่อน:

ควรมีความรู้ด้านฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์มาก่อน

 

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา:

ประเมินผลจากการที่ผู้เรียนเข้าทำกิจกรรมครบทุก Unit และมีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนได้ที่ thaimooc.org

 

ปิดรับสมัคร:

31 ตุลาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

thaimooc.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ