ชวนมาเรียนเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยระบบสารสนเทศ : อีกหนึ่งสกิลที่มีไว้ได้ใช้แน่นอน

เพื่ออัปเกรดคุณสมบัติให้ก้าวทันกับยุคที่เทคโนโลยีขยายไปไกล ทักษะด้านคอมพิวเตอร์จึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จำเป็นต้องเรียนรู้สำหรับคนยุคใหม่

วันนี้ เราจึงอยากจะชวนผู้ที่สนใจในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มาลงเรียนคอร์สเรียนออนไลน์ที่ทั้งเข้าใจง่ายและฟรีบนแพลตฟอร์ม Thai MOOC

 

 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับระบบสารสนเทศ (Basic Computer Programming for Information System) จะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนผังงาน ขั้นตอนและระเบียบวิธีการใช้โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง อาทิ ภาษาซีพลัสพลัส การรับค่าและแสดงผล

รวมไปถึงชนิดของตัวแปร นิพจน์ ตัวดำเนินการ คำสั่งควบคุมทั้งแบบมีเงื่อนไขและแบบทำซ้ำ แถวลำดับ โดยการเรียนรู้ตลอดรายวิชาจะใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) หรือการใช้โปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

LO 1: ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับระบบสารสนเทศได้

– LO 1.1 ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมและหลักไวยากรณ์ได้

– LO 1.2 ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานของตัวดําเนินการต่างๆ ในการแก้ปัญหางานด้านสารสนเทศได้

 

LO 2: ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซีพลัสพลัสที่สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง

– LO 2.1 ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมโดยประยุกต์ใช้คำสั่งควบคุมแบบเงื่อนไข และสามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง

– LO 2.2 ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมโดยประยุกต์ใช้คำสั่งควบคุมเงื่อนไขแบบทำซ้ำ และสามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง

– LO 2.3 ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมโดยประยุกต์ใช้ตัวแปรแถวลำดับ และสามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง

 

คุณสมบัติ:

นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ผู้สนใจในวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

รายละเอียดชั่วโมงในการเรียนรู้:

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 12 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 27 นาที)

 

เกณฑ์การวัดผล:

– แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) ทุกบท 40%

– สอบกลางภาค (Midterm Exam) 30%

– สอบปลายภาค (Final Exam) 30%

*ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้*

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียน:

ในบทเรียนมี Discussion ให้ผู้เรียนทุกท่านสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนและทีมผู้สอนได้ โดยทีมผู้สอนจะเข้ามาอ่านทุกวันเสาร์ของแต่ละสัปดาห์

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและลงทะเบียนเรียนได้แล้ววันนี้

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ