ประกวดรางวัลชมนาด ครั้งที่ 9 ประเภทนวนิยาย ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรและอื่นๆ

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเขียนหญิงได้แสดงออกถึงความสามารถและชั้นเชิงในการเขียนทั้งยังเป็นการส่งเสริมเผยแพร่และผลักดันผลงานของสตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สากลไปพร้อมกับการยกระดับวรรณกรรมไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศรวมถึงสนับสนุน/ปลูกฝังให้คนไทยรักการอ่านและมีความริเริ่มที่จะเขียน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญนักเขียนสตรีไทย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลชมนาด “Chommanard Book Prize ครั้งที่ 9” (FICTION) ประเภทนวนิยาย ชิงรางวัลชมนาด พร้อมเงินรางวัล เกียรติบัตร และอื่นๆ

 

 

ประเภทของงานเขียน:

นวนิยาย (Fiction) ไม่จำกัดประเภท โดยนักเขียนสตรีไทยผ่านการสร้างสรรค์เป็นอย่างดีเลิศ และมีความประณีตมากพอที่จะแปลและจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่สู่สายตาผู้อ่านทั่วโลก

 

กติกาในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด:

– เป็นงานเขียนที่แต่งขึ้นใหม่ โดยสร้างสรรค์เป็นภาษาไทยและต้องไม่เคยจัดพิมพ์เป็นเล่มที่ใดมาก่อนมีความยาวของเรื่อง 100 – 120 หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 16 Point โดยต้องพิมพ์และส่ง ต้นฉบับพร้อมสำเนารวม 2 ชุดพร้อมแผ่น CD บันทึกข้อมูล 1 แผ่น ทั้งนี้คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืนผลงานเข้าประกวดทุกสำเนา (รวมถึงต้นฉบับ) ไม่ว่าจะได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม

– ไม่ได้ลอกเลียนดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์จากเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากงานสร้างสรรค์ของผู้ใด หากทราบว่ามีการลอกเลียน ดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ์ จากการประกวด และต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบทางกฎหมายโดยลำพัง

– ผลงานต้องไม่เคยส่งประกวดหรือเผยแพร่ในรูปแบบสื่อใดๆ มาก่อนรวมถึงสื่ออินเทอร์เน็ต หากมีการตรวจพบภายหลัง ผู้ส่งจะถูกตัดสิทธิ์รางวัลการประกวด และมีผลถึงการพิจารณาการส่งเข้าประกวดครั้งต่อไป

– ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานได้เพียง 1 เรื่อง

– ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีชีวิตอยู่ขณะที่ส่งผลงาน

– กรณีใช้นามปากกาหรือนามแฝง ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลจริง ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกเพื่อประโยชน์ในการติดต่อกับโครงการฯ

– ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรวมถึงผลงานอื่นๆ ที่เข้ารอบพิจารณาตัดสิน บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด สงวนสิทธิ์ในการจัดพิมพ์และเผยแพร่เป็นแห่งแรก ทั้งภาษาไทยและที่พิเศษคือภาษาอังกฤษ (เฉพาะเล่มที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ) โดยจะอยู่ในสัญญาลิขสิทธิ์เป็นระยะเวลา 5 ปี

– คณะกรรมการไม่รับพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดของพนักงานบริษัทฯ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

– หากมีการตัดสินให้มีผลงานที่ได้รับรางวัลนอกเหนือจากรางวัลที่ได้กำหนดไว้ สำนักพิมพ์ขอสงวนทธิ์ ในการเป็นผู้จัดพิมพ์และเผยแพร่ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลชนะเลิศหรือไม่ก็ได้ กรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ผ่านมาตรฐานการตัดสินของคณะกรรมการ

– การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดแต่อย่างน้อยจะมีรางวัลรองชนะเลิศจากผลงาน 5-9 เรื่องสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสิน

– ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การจัดพิมพ์เรื่องที่ส่งเข้าประกวดทุกเรื่องก่อนสำนักพิมพ์อื่นโดยทาง บริษัทฯ ยินดีจ่ายค่าลิขสิทธิ์ตามสัญญาลิขสิทธิ์อันเป็นมาตรฐาน

– สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดเป็นระยะเวลา 3 ปีจึงจะมีโอกาสส่งผลงานเข้าร่วมประกวดอีกครั้ง

 

ระยะเวลาของโครงการครั้งที่ 9:

– เปิดพิจารณาผลงาน วันนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2563

– คัดเลือกผลงาน มีนาคม – พฤษภาคม 2563

– ตัดสินผลงาน มิถุนายน – กรกฎาคม 2563

– ประกาศผลรางวัล สิงหาคม – กันยายน 2563

 

รางวัลการประกวด:

– รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล “รางวัลชมนาด” เงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท และค่าลิขสิทธิ์ในการ จัดพิมพ์เป็นเล่มทั้งภาษาไทยและอังกฤษตามมาตรฐานค่าตอบแทนลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศ

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเกียรติบัตรชมเชย จากโครงการ Chommanard Book Prize พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท และต้นฉบับจะได้รับการจัดพิมพ์เผยแพร่เพียงภาษาเดียว พร้อมค่าลิขสิทธิ์ตามมาตรฐานไทย

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเกียรติบัตรชมเชย จากโครงการ Chommanard Book Prize พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท และต้นฉบับจะได้รับการจัดพิมพ์เผยแพร่เพียงภาษาเดียว พร้อมค่าลิขสิทธิ์ตามมาตรฐานไทย

 

ติดต่อสอบถาม:

– e-mail : kanokon@praphansarn.com

– มือถือ 089 926 3290

 

ที่มา: สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ