ธ.กรุงเทพสนับสนุน 25 ทุนศึกษาต่อป.โท ได้บรรจุ + รับเงินเดือนระหว่างการศึกษา

ธนาคารกรุงเทพมีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทต่างประเทศและในประเทศ แก่พนักงานและบุคคลภายนอก ให้ผู้ที่กำลังหาทุนการศึกษาได้ทราบและดึงดูดผู้ที่มีศักยภาพมาร่วมงานกับธนาคาร

และในปี 2563 นี้ ธนาคารมีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทแก่พนักงานและบุคคลภายนอก รวมจำนวน 25 ทุน โดยทุนต่างประเทศนั้นมีทั้ง สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน และสิงคโปร์ และทุนในประเทศต้องเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน จำนวน 25 ทุน รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

– ในกรณีที่ผู้รับทุนเป็นบุคคลภายนอก จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร และได้รับเงินเดือน ตั้งแต่วันที่บรรจุและระหว่างการศึกษา รวมทั้งมีสิทธิในการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เช่นเดียวกับพนักงานธนาคาร

– ได้รับค่าใช้จ่ายด้านค่าเล่าเรียน ตามจริงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

– ได้รับค่าใช้จ่ายอื่นๆ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ที่ทางธนาคารกำหนด โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

– ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

– ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

– เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

– ได้รับการตอบรับ/อยู่ระหว่างรอตอบรับจากสาขาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว

– ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) เป็นภาษาอังกฤษ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– สำเนาผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี

– สำเนาผลการสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, HSK

– ใบตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด (ถ้ามี)

– รายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา ที่มุ่งเน้นประโยชน์และความสำคัญของเนื้อหาวิชา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการศึกษา

– หนังสือรับรองสำหรับสมัครขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์ ระดับมหาวิทยาลัย (Recommendation Form) ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด จำนวน 2 ชุด

 

เงื่อนไขการรับทุน:

– ระยะเวลาที่กลับมาปฏิบัติงานกับธนาคาร: 2 – 3 เท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษาแต่ไม่น้อยกว่า 4 ปี

– จำนวนเงินที่ต้องชดใช้คืนธนาคารกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญารับทุน: 3 เท่าของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ธนาคารสนับสนุน

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ ที่นี่ และส่งหลักฐานประกอบการสมัครตามที่กำหนด มาที่อีเมล anchalee.thumpunya@bangkokbank.com

 

ปิดรับสมัคร:

31 มีนาคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

bangkokbank

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ