จุฬาฯ เปิดหลักสูตร “วิชาการตายอย่างมีคุณภาพ” นิสิตทุกคนสามารถเลือกเรียนได้

“วิชาการตายอย่างมีคุณภาพ” หรือ “Beautiful Death” ฟังชื่อแล้วไม่น่าเชื่อใช่ไหมล่ะว่าจะมีวิชานี้อยู่จริง บอกเลยว่านี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง!

วิชาการตายอย่างมีคุณภาพ จัดสอนโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้สังกัดศูนย์การศึกษาทั่วไป โดยจะสอนเกี่ยวกับการตายซึ่งเป็นการประยุกต์มาจากรายวิชามรณศึกษา

 

เรียนเกี่ยวกับ:

– ความหมายและความสำคัญของการตาย ภาวะใกล้ตาย และการตายอย่างมีคุณภาพ

– ความเชื่อและแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องความตาย และภาวะใกล้ตาย

– คุณภาพชีวิต และการประเมินคุณภาพชีวิต

– พิธีกรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความตาย

– การจัดการกับอารมณ์ในการเผชิญความตาย และการเตรียมตัวก่อนตาย

 

ลักษณะการเรียนการสอน:

เป็นการบรรยาย การอภิปราย กรณีศึกษาสะท้อนความคิด การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ การระดมสมอง การสอนโดยใช้นิรนัย การอุปมัย การแสดงบทบาทสมมติ การสรุปประเด็นสำคัญหรือการนำเสนอผลของการสืบค้นที่ได้รับมอบหมาย การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้โครงงาน การเรียนรู้ด้วยตัวเอง

 

สิ่งที่จะได้จากการเรียน:

– ผู้เรียนจะสามารถอธิบายความหมาย ความสำคัญของการตาย ภาวะใกล้ตาย และการตายอย่างมีคุณภาพได้

– อภิปรายความเชื่อและแนวคิดเกี่ยวกับความตาย และภาวะใกล้ตายในมุมมองต่างๆ ได้

– วิเคราะห์แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต และความความตาย

– อภิปรายพิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตายได้

– อภิปรายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันการตายได้

– อภิปรายแนวทางการจัดการกับอารมณ์ในเรื่องการเผชิญความตาย และการเตรียมตัวตายได้

– เสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า และมีคุณภาพได้

 

วิชาการตายอย่างมีคุณภาพเปิดให้นิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา โดยมาในรูปแบบของวิชาเลือกที่นิสิตจุฬาฯ ทุกคนสามารถเลือกเรียนได้

 

ที่มา:  gefair

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ