สำนักการศึกษากรุงเทพฯ ให้ทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยกองเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ให้ดำเนินการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 25,000 บาท

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการทำวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพิ่มมากขึ้น และให้นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษา 10 ทุน ทุนละ 25,000.-บาท

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนสนับสนุนวิจัย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ประเภทนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก ในสถาบันการศึกษาในประเทศ

2. ประเภทหน่วยงานเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร หรือข้าราชการในสังกัดอื่น

3. ประเภทบุคคลทั่วไป

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดาวโหลดเอกสาร

 

วิธีการสมัคร:

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ กลุ่มงานแผนและวิชาการ กองเทคโนโลยีการศึกษา สำนักการศึกษาในวันและเวลาราชการ

 

ปิดรับสมัคร:

31 มกราคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bangkok.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ