สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนรับสมัครพนักงานราชการ 26 – 30 ส.ค. 62

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา โดยมีกำหนดการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2562

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

1. ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 1)

2. ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 2)

3. ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 3)

4. ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 4)

5. ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 5)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 1)

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2) สาขาวิชาการบัญชี

3) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

(2) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ

(3) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้

(4) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

(5) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้

(6) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

 

2. ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 2)

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้

1) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

2) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

4) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

(2) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

(3) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ

(4) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้

(5) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

(6) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้

(7) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

 

3. ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 3)

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้

1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3) สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

4) สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ

(2) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ

(3) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้

(4) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

(5) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้

(6) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

(7) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

 

4.ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 4)

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

ประเภท : บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

(2) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

(3) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ

(4) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้

(5) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

(6) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้

(7) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

(8) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี

 

5.ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 5)

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

ประเภท : บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

(2) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

(3) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ

(4) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้

(5) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

(6) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้

(7) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

(8) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี

 

วิธีการสมัคร:

สมัครงานที่เว็บไซต์ http://boi.thaijobjob.com

 

ปิดรับสมัคร:

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.boi.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ