หลักเกณฑ์การรับนักศึกษาฝึกงานของธนาคารแห่งประเทศไทยที่นักศึกษาควรรู้!!

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดให้บริการทางการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงกับธนาคารกลางของประเทศ โดยจะพิจารณาให้เข้าฝึกงานตามความต้องการของฝ่ายงานต่าง ๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทยและที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สัญชาติไทย

2. เกรดเฉลี่ยสะสม

ผู้ที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี) หรือ ปีที่ 2 (หลักสูตร 3 ปี)

– 4 ภาคการศึกษา ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 3.00

​ผู้ที่ศึกษาในระดับปริญญาโท

– 1 ภาคการศึกษาขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 3.3

​ผู้ที่ศึกษาในระดับปริญญาเอก

– ไม่กำหนด

 

สาขาวิชาที่เปิดรับฝึกงาน:

เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ การบัญชี สถิติ คณิตศาสตร์ วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ กฎหมาย ทรัพยากรมนุษย์ บรรณารักษ์หรือสารสนเทศ นิเทศศาสตร์หรือวารสารศาสตร์วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี/วัสดุศาสตร์/ภาพถ่ายการพิมพ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ​หรืออื่นๆตามความเหมาะสมในแต่ละปี

 

​ค่าตอบแทน:

​วันละ 350 บาท (เฉพาะวันที่มาทำงาน)

 

​สถานที่ฝึกงาน:

​สำนักงานใหญ่ (กทม.) สายออกบัตรธนาคาร (พุทธมณฑล สาย 7) สำนักงานภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้)

 

ประเภทการขอเข้าฝึกงาน ช่วงเวลาฝึกงานและกำหนดการรับสมัคร:

 

 

วิธีการสมัคร:

ฝึกงานในระหว่างปิดภาคการศึกษา : ระยะเวลาการฝึกงานอย่างน้อย 2 เดือน หรือ 8 สัปดาห์ สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ที่นี่

ฝึกงานในระหว่างปิดภาคการศึกษา : ระยะเวลาการฝึกงานอย่างน้อย 2 เดือน หรือ 8 สัปดาห์ สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ที่นี่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bot.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ