ประกวด “จิตรกรรมบัวหลวง” ครั้งที่ 41 ประจำปี 2562 ลุ้นทุนทัศนศึกษาในต่างประเทศ

เวทีการประกวดสายศิลปะครั้งยิ่งใหญ่ที่เชิญชวนผู้ที่มีใจรักในผลงานศิลปะ ร่วมส่งผลงานเข้าชิงชัยลุ้นรางวัลใหญ่ไปดูงานต่างประเทศ

มูลนิธิบัวหลวง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “จิตรกรรมบัวหลวง” ครั้งที่ 41 ประจำปี 2562 ชิงเงินรางวัล พร้อมเหรียญรางวัล และทุนสำหรับไปทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ

 

 

ประเภทของงานจิตรกรรม

ประเภทจิตรกรรมที่จัดประกวดมี 3 ประเภท ได้แก่

– จิตรกรรมไทยแบบประเพณี เป็นงานจิตรกรรมที่มีกระบวนการสร้างสรรค์ แนวความคิด กลวิธี การเขียนด้วยสีฝุ่น และการเตรียมพื้นแบบโบราณ และเรื่องราวเนื้อหาสาระที่ดำรงภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ของงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี

– จิตรกรรมไทยแนวประเพณี เป็นงานจิตรกรรมที่มีกระบวนการสร้างสรรค์ แนวความคิด กลวิธี และ เรื่องราวเนื้อหาสาระที่ดำรงภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ของงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีมาพัฒนา สร้างสรรค์ใหม่ให้เข้ากับสมัยนิยม

– จิตรกรรมร่วมสมัยเป็นงานจิตรกรรมที่มีกระบวนการสร้างสรรค์ แนวความคิด กลวิธี และเรื่องราวเนื้อหาสาระที่มีการแสดงออกอย่างอิสระเสรี

 

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

– งานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะโดยรวมเป็น 2 มิติ มีขนาดผลงานไม่เกิน 150×200 ซม. และติดอุปกรณ์ให้เรียบร้อย พร้อมที่จะแสดงในงานนิทรรศการได้ น้ำหนักรวมกรอบไม่เกิน 40 กิโลกรัม

– สามารถส่งผลงานเข้าประกวดคนละไม่เกิน 3 ภาพ โดยผลงานนั้นต้องไม่เคยเข้าประกวดที่ใดมาก่อน

– แนบประวัติส่วนตัวพร้อมชื่อ-ที่อยู่ของผู้ส่งผลงาน รวมทั้งกรอกรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับงานจิตรกรรม ลงในแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ติดไว้ด้านหลังของงานที่ส่งเข้าประกวด

 

เวลาและสถานที่ในการส่งผลงานเข้าประกวด

– กำหนดส่งผลงานระหว่างวันเสาร์ที่ 25 ถึงวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00–16.00 น. ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม ชั้น 29 หรือสอบถามได้ที่ โทร. (66) 0 2230 2560

– คัดเลือกและตัดสินผลงานในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 โดยจะประกาศผลการตัดสินทางเว็บไซต์ธนาคาร www.bangkokbank.com และเว็บไซต์หอศิลป์ฯ www.queengallery.org โดยจะมีพิธีมอบรางวัลและงานนิทรรศการประมาณเดือนกันยายน 2562 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ ถ.ราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ

 

รางวัลการประกวด

ประเภทจิตรกรรมไทยแบบประเพณี

– รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง เงินรางวัล 200,000 บาท และทุนสำหรับไปทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ

– รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง และเงินรางวัล 150,000 บาท

– รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง และเงินรางวัล 100,000 บาท

 

ประเภทจิตรกรรมไทยแนวประเพณี

– รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง เงินรางวัล 200,000 บาท และทุนสำหรับไปทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ

– รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง และเงินรางวัล 150,000 บาท

– รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง และเงินรางวัล 100,000 บาท

 

ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย

– รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง เงินรางวัล 200,000 บาท และทุนสำหรับไปทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ

– รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง และเงินรางวัล 150,000 บาท

– รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง และเงินรางวัล 100,000 บาท

 

*หมายเหตุ:

– คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

– คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินรางวัลสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาที่จะเพิ่มหรืองดรางวัลใดก็ได้ตามแต่เห็นสมควร

– งานจิตรกรรมที่ได้รับรางวัลทุกประเภทเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิบัวหลวง และมูลนิธิฯ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

– ขอรับผลงานคืนได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม ชั้น 29 โดยติดต่อขอรับผลงานที่ไม่ได้ร่วมแสดงนิทรรศการคืนได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 28 มิถุนายน 2562 โทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้าได้ที่ (66) 0 2230 2560 หากไม่มารับผลงานคืนภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าเจ้าของผลงานสละสิทธิ์ในการรับผลงานคืน และยินดีมอบผลงานให้มูลนิธิฯ ดำเนินการตามเห็นสมควร สำหรับผลงานที่ได้ร่วมแสดง ทางมูลนิธิจะแจ้งให้ทราบภายหลังเมื่อจบนิทรรศการจิตรกรรมสัญจร

 

ติดต่อสอบถาม

โทร. (66) 0 2230 2560

www.bangkokbank.com

www.queengallery.org 

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ