ประกวด “จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 42” ปี 2563 ชิงทุนการศึกษา+ทัศนศึกษาต่างประเทศ

เพื่อส่งเสริมพื้นที่ให้เยาวชนและผู้ที่สนใจได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับงานศิลปะ ชวนคุณร่วมลงแข่งเพื่อชิงรางวัลในเวทีนี้!!

มูลนิธิบัวหลวง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 42” ประจำปี 2563 ชิงเงินรางวัล พร้อมทุนสำหรับไปทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ

 

 

ประเภทของงานจิตรกรรม:

ประเภทจิตรกรรมที่จัดประกวดมี 3 ประเภท ได้แก่

จิตรกรรมไทยแบบประเพณี :

เป็นงานจิตรกรรมที่มีกระบวนการสร้างสรรค์ แนวความคิด กลวิธีการเขียนด้วยสีฝุ่น และการเตรียมพื้นแบบโบราณ และเรื่องราวเนื้อหาสาระที่ดำรงภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ของงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี

 

จิตรกรรมไทยแนวประเพณี:

เป็นงานจิตรกรรมที่มีกระบวนการสร้างสรรค์ แนวความคิด กลวิธี และเรื่องราวเนื้อหาสาระที่ดำรงภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ของงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีมาพัฒนา สร้างสรรค์ใหม่ให้เข้ากับสมัยนิยม

 

จิตรกรรมร่วมสมัย:

เป็นงานจิตรกรรมที่มีกระบวนการสร้างสรรค์ แนวความคิด กลวิธี และเรื่องราวเนื้อหาสาระที่มีการแสดงออกอย่างอิสระเสรี

 

หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด:

– สามารถส่งผลงานเข้าประกวดคนละไม่เกิน 3 ภาพ โดยต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยเข้าร่วมแสดงในการประกวดผลงานศิลปกรรมที่ใดมาก่อน และเป็นผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง

– งานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะโดยรวมเป็น 2 มิติ มีขนาดผลงานไม่เกิน 150×200 ซม. และติดอุปกรณ์ให้ครบถ้วน พร้อมที่จะนำขึ้นแขวนแสดงในงานนิทรรศการได้ น้ำหนักรวมกรอบไม่เกิน 40 กิโลกรัม

– แนบประวัติส่วนตัวพร้อมชื่อ-ที่อยู่ของผู้ส่งผลงาน รวมทั้งกรอกรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับงานจิตรกรรม ลงในแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ติดไว้ด้านหลังของงานที่ส่งเข้าประกวด

 

เวลาและสถานที่ในการส่งผลงานเข้าประกวด:

– กำหนดส่งผลงานระหว่างวันเสาร์ที่ 9 ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00–16.00 น. ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม ชั้น 29 หรือสอบถามได้ที่ โทร. (66) 0 2230 2560

– คัดเลือกและตัดสินผลงานในวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 โดยจะประกาศผลการตัดสินทางเว็บไซต์ธนาคาร www.bangkokbank.com และเว็บไซต์หอศิลป์ฯ www.queengallery.org โดยจะมีพิธีมอบรางวัลและงานนิทรรศการประมาณเดือนสิงหาคม 2563 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ ถ.ราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ

 

รางวัลการประกวด:

ประเภทจิตรกรรมไทยแบบประเพณี

– รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง เงินรางวัล 200,000 บาท และทุนสำหรับไปทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ

– รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง และเงินรางวัล 150,000 บาท

– รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง และเงินรางวัล 100,000 บาท

 

ประเภทจิตรกรรมไทยแนวประเพณี

– รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง เงินรางวัล 200,000 บาท และทุนสำหรับไปทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ

– รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง และเงินรางวัล 150,000 บาท

– รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง และเงินรางวัล 100,000 บาท

 

ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย

– รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง เงินรางวัล 200,000 บาท และทุนสำหรับไปทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ

– รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง และเงินรางวัล 150,000 บาท

– รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง และเงินรางวัล 100,000 บาท

 

หมายเหตุ

– คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

– คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินรางวัลสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาที่จะเพิ่มหรืองดรางวัลใดก็ได้ตามแต่เห็นสมควร

– งานจิตรกรรมที่ได้รับรางวัลทุกประเภทเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิบัวหลวง และมูลนิธิฯ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

– ขอรับผลงานคืนได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม ชั้น 29 โดยติดต่อขอรับผลงานที่ไม่ได้ร่วมแสดงนิทรรศการคืนได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2563 โทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้าได้ที่ (66) 0 2230 2560 หากไม่มารับผลงานคืนภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าเจ้าของผลงานสละสิทธิ์ในการรับผลงานคืน และยินดีมอบผลงานให้มูลนิธิฯ ดำเนินการตามเห็นสมควร สำหรับผลงานที่ได้ร่วมแสดง ทางมูลนิธิจะแจ้งให้ทราบภายหลังเมื่อจบนิทรรศการจิตรกรรมสัญจร

 

ติดต่อสอบถาม:

Facebook : มูลนิธิบัวหลวง

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ