ทุนจาก ‘มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ’ ให้ ม.6/ปวช./ปวส. เรียนปริญญาตรีจนจบหลักสูตร

ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาจาก ‘มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ’ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสด้านการศึกษาระดับปริญญาตรี แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

เป็นอีกทุนให้เปล่าที่น่าสนใจค่ะ มูลค่าทุนกว่า 40,000 บาท ต่อปี และผู้สมัครต้องได้มีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.0 ในทุกภาคการศึกษา รายละเอียดทุนเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นทุนให้เปล่า ทุนละ 40,000 บาท ต่อปี ตลอดระยะเวลาของหลักสูตรปริญญาตรี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปี 1-4 (หรือ 5 ปี หรือ 6 ปี) ที่มหาวิทยาลัยของรัฐ (ยกเว้นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา หรือมหาวิทยาลัยเปิด)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้ที่เรียนจบมัธยมปลายหรือเรียนในภาคสุดท้ายของชั้น ม.6 เพื่อศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรปริญญาตรี สมัครรับทุนเต็มหลักสูตรปี 1-4 (หรือ 5 ปี หรือ 6 ปี) ผู้สมัครต้องมีผลการเรียน ม.4-ม.6 ไม่ต่ำกว่า 3.0 ในทุกภาคการศึกษา

– ผู้ที่เรียนจบ ปวช. และต้องการศึกษาต่อเนื่องในหลักสูตรปริญญาตรี สมัครรับทุนเต็มหลักสูตรปี 1-4 (หรือ 5 ปี หรือ 6 ปี) ผู้สมัครต้องมีผลการเรียน ปวช.1-3 ไม่ต่ำกว่า 3.0 ในทุกภาคการศึกษา

– ผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ (ยกเว้นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา หรือมหาวิทยาลัยเปิด) สมัครรับทุนเพื่อศึกษาต่อจนจบหลักสูตร ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.0 ในทุกภาคของ 3 ปีที่ผ่านมา (ผลการเรียนในชั้นมัธยมปลายหรือในมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ แล้วแต่กรณี)

– ผู้ที่จบ ปวส. ต้องการเรียนต่อเนื่องในหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีสุดท้าย ผู้สมัครต้องมีผลการเรียน ปวช. และ ปวส. ไม่ต่ำกว่า 3.0 ในทุกภาคการศึกษา

– สอบเข้าศึกษาในสาขา/ภาควิชาที่ตั้งใจในมหาวิทยาลัยของรัฐ (ยกเว้นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา หรือมหาวิทยาลัยเปิด)

– ไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่น (ทุน กยศ. ไม่นับเป็นทุนการศึกษา)

– ไม่เคยได้รับปริญญาอื่นในระดับอุดมศึกษา

– ไม่เป็นนักศึกษาย้ายคณะ/ภาควิชา/สถาบันการศึกษา (เด็กซิ่ว)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (ดาวน์โหลด ที่นี่ หรือขอใบสมัครจากมูลนิธิฯ ทางไปรษณีย์)

– เอกสารแสดงผลการศึกษาอย่างเป็นทางการ ของระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือ ผลการเรียนทุกภาคใน 3 ปีที่ผ่านมา หรือ ผลการเรียน ปวช. และ/หรือ ผลการเรียน ปวส.

– จดหมายแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์แนะแนวของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ผู้ขอรับทุนเรียนอยู่

– รูปถ่ายผู้สมัครรับทุน 1 รูป (เขียนชื่อนามสกุลด้านหลัง)

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– สำเนาทะเบียนบ้าน

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ 22 ถนนสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรสาร 0 2819 3137

 

ปิดรับสมัคร:

15 มีนาคม 2564

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

cefoundation

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ