รับสมัครแล้ว!! โครงการช้างเผือก ประจำปี 2562 โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

โครงการช้างเผือกโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนชำยที่กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีที่ตั้งสถานศึกษาอยู่ในส่วนภูมิภาค และปริมณฑล มีผลการศึกษาดี และสนใจจะสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)

ได้มีโอกาสทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการของตนเองโดยการสมัครเข้าร่วมโครงการช้างเผือกฯ ซึ่งใช้ข้อสอบแนวเดียวกันกับการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)

ทั้งนี้หากผ่านเกณฑ์ที่กำหนด และได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโครงการช้างเผือกฯ แล้วจะได้รับสิทธิประโยชน์ของโครงการช้างเผือกฯ ตามที่ทางราชการกำหนด

 

 

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์ของนักเรียนโครงการช้างเผือก ฯ ประเภทช้างเผือก

1. ได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ ร้อยละ 4 ของคะแนนสอบคัดเลือกเข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) รอบสอง

2. ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำสัญญำเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 1 รางวัลละ 20,000
(สองหมื่นบาทถ้วน) จำนวนทั้งสิ้น 12 รางวัล

3. ได้รับการยกเว้นค่าสมัครสอบภาควิชาการ และค่าใช้จ่ายในการตรวจร่างกายรอบสอง ในการสอบคัดเลือกเข้าเป็น
นักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)

4. ได้รับกำรตรวจร่างกายเบื้องต้นก่อนทำการสอบภาควิชาการ โดยเน้นการตรวจร่างกายที่มีผลต่อการรับราชการทหาร เช่น ตาบอดสี, ยาเสพติด, เอดส์, ไวรัสตับอักเสบบี และไม่เคยทำ Lasik มาก่อน เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)

5. สามารถสมัครเข้ารับคำแนะนำในการเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนกองทัพอากาศ)
โดยจะได้รับการสนับสนุนที่พัก และอาหาร ระหว่างเข้ารับคำแนะนำฯ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สิทธิประโยชน์ของนักเรียนโครงการช้างเผือกฯ ประเภทสมทบ

ผู้สมัครประเภทสมทบที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับการยกเว้นค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนกองทัพอากาศ)

 

การรับสมัคร

(รับสมัครที่หน่วยสอบเท่านั้น) มี ๒ ประเภท คือ

1. ประเภทช้างเผือก สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

2. ประเภทสมทบ ต้องชำระค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นเงิน 250 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

ประเภทช้างเผือก

1. เป็นนักเรียนชายกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.1 – ม.3) ของปีการศึกษา 2560 ไม่ต่ำกว่า 3.25 และสถานศึกษาไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ.2544 – 2546

3. ผู้สมัคร บิดา และมารดาผู้ให้กำเนิด จะต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

 

ประเภทสมทบ 

1. นักเรียนชายกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ไม่ต่ำกว่า 2.25 หรือ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.1 – ม.3) ไม่ต่ำกว่า 2.25 และไม่จำกัดพื้นที่สถานศึกษา

2. คุณสมบัติเหมือนนักเรียนช้างเผือกในข้อ 2 และ 3

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ติดใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบ)

2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยกรอกข้อความตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน และลงชื่อผู้สมัคร (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)

3. สำเนาใบระเบียนการศึกษา (ปพ.1) หรือหนังสือรับรองการศึกษา (ปพ.7) หรือสำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน ที่ระบุคะแนนเฉลี่ย/เฉลี่ยสะสม ตามประเภทที่สมัคร พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ เจ้าหน้าที่จะไม่ดำเนินการรับสมัคร หากไม่มีหลักฐานแสดงผลการศึกษาที่ระบุคะแนนเฉลี่ย/เฉลี่ยสะสม

 

วิธีการสมัคร:

สมัครสอบด้วยตนเองที่หน่วยรับสมัครสอบ ตรวจสอบรายชื่อหน่วยรับสมัครสอบได้ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

26 ตุลาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

nkrafa.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ