เตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงด้านข้อมูลข่าวสารในอาเซียน กับคอร์สเรียนฟรีบน Thai MOOC

สถานการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ และมีความเป็นพลวัต องค์การทุกองค์การต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะมีการเรียนรู้เพื่อยกระดับความคิดและเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต

 

 

การจัดการการเปลี่ยนแปลงมิติด้านการบริหารและการจัดการภาครัฐ |CHANGE MANAGEMENT: DIMENSIONS OF PUBLIC ADMINISTRATION AND PUBLIC MANAGEMENT:

รายวิชานี้จะเรียบเรียงเนื้อหา หลักคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงตามหลักทฤษฎี และเรียนรู้กรณีศึกษาของกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยยกตัวอย่างสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในมิติที่ว่าด้วยการบริหารองค์การภาครัฐ เพื่อตอบรับต่อความต้องการสาธารณะในยุคปัจจุบัน

รายวิชาดังกล่าว สามารถนับเป็นหน่วยกิตการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (เฉพาะชั่วโมงเรียน 10 ชั่วโมง) ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หมวดวิชาเลือกเสรี (คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและเกิดการจดจำเนื้อหาที่ได้ศึกษา Understanding and Remembering วัดโดยความต่อเนื่องในการรับฟังการบรรยาย (ไม่เว้นระยะการเข้าระบบการรับฟัง)

– ผู้เรียนเกิดการคล้อยตามและเห็นความสำคัญ รวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีความจำเป็นต่อการนำหลักคิดและแนวคิดไปประยุกต์ใช้ Applying and Analyzing

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

– ข้อตกลงที่ 1 ขอให้ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน รับฟังการบรรยาย พร้อมตอบคำถามท้ายบททุกบทเรียน

– ข้อตกลงที่ 2 ผู้เรียนต้องเรียนครบ 10 ชั่วโมง โดยเรียนสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง

– ข้อตกลงที่ 3 หากผู้เรียนสนใจอ่านหนังสือเพิ่มเติม ขอให้ผู้เรียน ยืมหนังสือประกอบการเรียน หนังสือการจัดการการเปลี่ยนแปลง (ตามละเอียดแนบ) คลิ๊กมาที่ลิงก์เนื้อหานี้

 

รายละเอียดการเรียนการสอน:

– จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ : 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

– ระดับความยากของการเรียนรู้ : ปริญญาตรี / เนื้อหาเรียนตามอัธยาศัย

– ประเภทของการเรียนรู้ : เรียนด้วยตัวเอง

– กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนนักศึกษา/ประชาชนที่สนใจ

 

เกณฑ์การประเมินวัดผล:

เข้าเรียนและร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อย่างน้อย 80%

 

วิธีสมัคร:

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่นี่

 

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนและดูรายละเอียดได้แล้ววันนี้

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ