ประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 6 ชิงทุนการศึกษาและรางวัลอื่นๆ

ใครมีน้ำเสียงที่ดี ใครมีความมั่นใจ และชื่นชอบการพูดสร้างสรรค์ด้วยน้ำเสียงฉะฉาน นี่คือโอกาสให้น้องๆ มาร่วมแสดงพลัง พูด เพื่อเปลี่ยนแปลงโลก

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 6 : Change the World Speech Contest: CHANGE THE WORLD เปลี่ยนแปลงโลก ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร

 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดการประกวดในครั้งนี้:

– เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนที่มีความรู้คู่ความดี มีคุณธรรมและมีความสามารถด้านภาษาสู่เวทีประชาคมโลก

– เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้มีโอกาสสร้างเสริมบุคลิกภาพและฝึกอุปนิสัยที่ดีงามผ่านกระบวนการฝึกอบรมของโครงการ

– เพื่อให้เครือข่ายผู้นำความดีที่มีความสามารถด้านภาษาในกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษาและครูอาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทำงานเป็นทีมเป็นหมู่คณะ มีน้ำใจ มีความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน

 

ประเภทการประกวด

– ประเภทประถมศึกษา (ป.3 – ป.6)

– ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)

– ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) / ปวช. 1-3

– ประเภทอุดมศึกษา และ ปวส.1-2

 

ภาษาที่ใช้ในการประกวด:

– ภาษาไทย

– ภาษาอังกษ

– ภาษาจีน

 

ปฏิทินโครงการประกวด:

– เปิดรับสมัคร โดยกรอกใบสมัครผ่าน www.vstarproject.com/speech วันนี้ – 30 มิถุนายน 2019

– เข้าค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านการพูด Public Speaking Training “Building Leadership in your soul” ค่ายสร้างจิตวิญญาณแห่งความเป็นผู้นำ รับจำนวนจำกัด 150 คน สถานที่ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

– ประกวดสุนทรพจน์รอบคัดเลือก ทุกระดับทุกภาษา ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2019

– ประกวดสุนทรพจน์รอบชิงชนะเลิศ ทุกระดับทุกภาษา ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2019

– โครงการค่ายสัมมนาและต่อยอดการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์แก่ผู้เข้าประกวดที่เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2019

 

ติดต่อสอบถาม:

– คุณอนุชิต คงจันทร์ : โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก
23/2 หมู่ 7 อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

– โทรศัพท์ 09-1557-796-1 , 08-6958-0218

– E-mail: vstar.speech@outlook.co.th

– Facebook: V-Star Speech Page: Change the World Speech Contest

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ