โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ครั้งที่ 2 ปี 2562 “สนุกวิทย์ ปลูกนิวคิดวิทยาศาสตร์ สู่เยาวชน”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย (Thailand Children’s University)

เพื่อสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีอายุระหว่าง 8-15 ปี ได้สัมผัสการศึกษาในมหาวิทยาลัย และให้นักเรียนมีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

กำหนดการจัดกิจกรรม:

ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มกราคม 2563

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 150 คน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

มหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทยปี5.pdf

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://science.rru.ac.th

หนังสือเชิญและระเบียบการ https://bit.ly/2lH2g3W

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.childrensuniversity.in.th หรือสอบถามได้ที่ 038500000 ต่อ 6255 -6259

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ