เรียนฟรี!! มหากาพย์ สังคมศึกษา น่ารู้ : เศรษฐศาสตร์ จาก CHULA MOOC

เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ที่จะทำให้คุณเข้าใจโลกของเศรษฐศาสตร์มากยิ่งขึ้น! กับบทเรียนใหม่บน CHULA MOOC!!

มหากาพย์ สังคมศึกษา น่ารู้ : เศรษฐศาสตร์

คอร์สเรียนออนไลน์ที่จะพาคุณไปเรียนรู้โลกของเศรษฐศาสตร์ผ่าน 5 บทเรียนคือกฎหมายและสังคมวิทยา ศาสนาสากลและพระพุทธศาสนา เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ วิชานี้จะเป็นเป็นการนำเสนอความรู้เรื่องสังคมศึกษาที่จำเป็นต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับการสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 

 

โดยเนื้อหาในรายวิชา มหากาพย์ สังคมศึกษา น่ารู้ : เศรษฐศาสตร์ จะมีเนื้อหาประกอบด้วย

– บทที่ 1 : เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

– บทที่ 2 : เศรษฐศาสตร์จุลภาค

– บทที่ 3 : กลไกราคาและการแทรกแซงตลาด

– บทที่ 4 : การเงิน การธนาคาร และการคลัง

– บทที่ 5 : เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

– บทที่ 6 : หน่วยเศรษฐกิจ

 

 

วัตถุประสงค์:

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนในแต่ละคลิปนำไปปรับใช้ในการเรียน การทำงาน และชีวิตประจำวันได้

– เพื่อผลิตสื่อวีดิทัศน์สำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ให้สำหรับนิสิต และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเพิ่มเติมความรู้ด้วยตนเอง

 

คุณสมบัติ:

นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์

 

ช่วงเวลาเรียน:

– เริ่มลงทะเบียน 8 กันยายน 2563

– เริ่มเรียนได้ 9 กันยายน 2563

– สิ้นสุดการเรียน 31 ตุลาคม 2563

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

มหากาพย์ สังคมศึกษา น่ารู้ : เศรษฐศาสตร์

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ