CIMB Foundation มอบทุนการศึกษาปริญญาโท-เอก

CIMB Foundation มอบทุนการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรีในหลากหลายสาขาวิชารายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
1. เป็นพลเมืองของประเทศในเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้

2. ได้รับการตอบรับให้ศึกษาในหลักสูตร ระดับสูงกว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ ในระหว่างที่มีการประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการ CIMB Regional Scholarship ภายใต้สาขาวิชา ดังต่อไปนี้ พลังงานหมุนเวียน, สิ่งแวดล้อมศึกษา, ดาราศาสตร์, วิทยาศาสตร์การกีฬา, โภชนาการ, พันธุศาสตร์, ชีววิทยาทางทะเล, พาณิชย์นาวี, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา, นฤมิตศิลป์, วิจิตรศิลป์

3.ผู้สมัครจะต้องจบปริญญาตรีในหลักสูตร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครขอรับทุน โดยมีเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 3.00 จาก 4.00? หรือเทียบเท่า (สำหรับผู้สมัครขอรับทุนในระดับปริญญาโท) หรือสำหรับระดับปริญญาโทที่มีรายงานรับรองผลการทดสอบในระดับดี หรือเทียบเท่า (สำหรับผู้สมัครขอรับทุนในระดับปริญญาเอก) ซึ่งเกี่ยวข้อง ในสาขาวิชาที่สมัครขอรับทุน

4. ผู้สมัครจะต้องไม่ได้รับทุนการศึกษา อื่น หรือรางวัล หรือเงินสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งทำให้มีภาระผูกพันระหว่างผู้สมัครและผู้สนับสนุน

5. ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.cimb.com/regionalscholarship เท่านั้น

หมายเหตุ หากผู้สมัครมีประสบการณ์การทำงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หมดเขตรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2553
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
เว็บไซต์: www.cimb.com/regionalscholarship

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ