คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลสอบตำแหน่ง ‘พนักงานพัสดุ’

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตําแหน่งเจ้าหน้าที่สํานักงาน (พนักงานพัสดุ)  ซึ่งมีอัตราว่างอยู่ในงานพัสดุและยานพาหนะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

 

อัตราเงินเดือน:

13,570 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี การจัดการ บริหารธุรกิจ การตลาด ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง สถาปัตยกรรม หรือปริญญาตรีสาขาวิชาบัญชี เศรษฐศาสตร์ การจัดการ บริหารธุรกิจ กฎหมาย วิศวกรรม สถาปัตยกรรม

– อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

– ไม่เคยถูกเลิกจ้าง เพราะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือให้ถูกออกจากงานเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัยจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

– จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด ทั้งในฐานะผู้เสพ และผู้ขาย

– ยินยอมเข้ารับการตรวจสารเสพติตจากเส้นผม ทดสอบสุขภาพจิต และตรวจสุขภาพตามที่ คณะฯ กําหนด

– หากทางคณะแพทยศาสตร์ตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครสอบขาดมีคุณสมบัติ ตามประการับสมัคร คณะแพทยศาสตร์มีสิทธิเลิกจ้างได้ทันที

– หากได้รับการคัดเลือก ต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน และ/หรือหลักฐานการตรวจเลือด ภูมิต้านทาน ตามรายการที่คณะแพทยศาสตร์กําหนด หากไม่สามารถแสดงหลักฐานหรือหลักฐานที่แสดงไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดให้ถือว่าไม่ได้รับภูมิคุ้มกัน ต้องเข้ารับภูมิคุ้มกันตามที่คณะกําหนดก่อนจึงจะได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงาน

 

สมรรถนะที่ต้องการ:

– มีความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติฯ ระเบียบกระทรวงการคลังฯ และ กฎกระทรวงฯ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 และสามารถปฏิบัติงานได้

– มีความรู้ด้านการใช้ระบบปฏิบัติ Windows และโปรแกรมสําเร็จรูป อาทิ Microsoft Word, Excel, PowerPoint

– สามารถเสียสละเพื่องานโตยสามารถทํางานนอกเวลาได้

 

ขอบเขตการปฏิบัติงาน:

– ดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดเช่า เพื่อให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพและสอดคล้องตามความต้องการของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน

– ร่างและตรวจสอบเอกสาร สัญญาซื้อ สัญญาจ้าง สัญญาเช่า และบัญทึกการดําเนินการ และขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง จัดเช่า ให้ถูกต้องตามขั้นตอนตามระเบียบที่กําหนด

– วางแผนและรายงานผลการจัดซื้อ (จัดจ้าง จัดเช่า ที่รับผิดชอบและดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นตามแผน)

– ติดต่อประสานงานกับหน่วยเบิกและหน่วยงานราชการ บริษัท/ห้าง/ร้าน ในงานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดเช่า

– ชี้แจงและให้ข้อมูลรายละเอียดต่อหัวหน้างานหน่วย หัวหน้างาน และผู้บริหาร เกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานได้

– ให้คําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบแก่หน่วยเบิก บริษัท/ห้าง/ร้าน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

 

เอกสารที่ต้องใช้:

– รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– สําเนาบัตรประชาชน

– สําเนาคุณวุฒิ

– สําเนาใบรับรองการตรวจเลือกทหารกองเกิน สด.43 หรือ สด. 8

– หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานจากที่ทํางานเดิม, ใบเปลี่ยน ชื่อตัว ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ทะเบียนสมรส

 

วิธีการสมัคร:

ให้สมัครได้ที่ www.med.cmu.ac.th (ระบบรับสมัครงาน Online) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ชนถึงวันที่ 3 มกราคม 2563

 

หมดเขตรับสมัคร:

3 มกราคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ