ชวนเรียนออนไลน์!! “ท่องเที่ยวชุมชน” เรียนฟรี จัดตารางเองได้ มีใบประกาศฯด้วย

มีบทเรียนออนไลน์ดีๆ มาฝากเพื่อนๆ อีกแล้วในวันนี้! สำหรับใครที่สนใจในแวดวงการท่องเที่ยวในชุมชน อยากเรียนเพื่อต่อยอด หรือแม้แต่เรียนเป็นความรู้สนุกๆ ต้องไม่พลาด!!

“ท่องเที่ยวชุมชน (Community tour)” บทเรียนที่จะอธิบายหลักการ กระบวนการ เครื่องมือและรูปแบบในการจัดการการท่องเที่ยวโดยองค์กรชุมชน ที่สามารถพัฒนาสู่การจัดการวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวได้ในระดับพื้นฐาน ความสัมพันธ์ของหน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการท่องเที่ยวเช่น ภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนและนักท่องเที่ยว รวมถึงชุนชนใกล้เคียง

 

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้:

– LO1 : ผู้เรียนสามารถบอกเกี่ยวกับหลักการและองค์ประกอบการพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

– LO2 : ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการวางแผนและกระบวนการการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวได้

 

คุณสมบัติ:

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

 

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้:

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมง (จำนวนชั่วโมงสื่อวิดีทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

 

เกณฑ์การวัดประเมิน:

– ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

– เมื่อผู้เรียนมีคะแนนรวมจากกิจกรรมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับใบประกาศนียบัตรในระบบได้

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนทางออนไลน์

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ