การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี 2562 ชิงรางวัลรวม 5 แสนบาท พร้อมใบประกาศฯ

สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญน้องๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี 2562 (รอบคัดเลือกในกรุงเทพฯ ) โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ระดับมัธยมศึกษา

ต้องเป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ปวช.) ของสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครโดยพิจารณาคุณสมบัติ ณ วันปิดรับสมัคร

ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)

ต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่ไม่เกินระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) หรือเทียบเท่า (ปวส.) ของสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณา คุณสมบัติ ณ วันปิดรับสมัคร

– สมัครเป็นทีม ทีมละ 3 คน

– ไม่จํากัดเพศ และสามารถศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่ต่างกันได้

– ระดับมัธยมศึกษาแต่ละสถาบันสามารถส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน 1 ทีม ระดับอุดมศึกษา แต่ละสถาบันสามารถส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ทีม

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน (พิมพ์เท่านั้น) ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ ยกเว้นสมัครทางออนไลน์

– สําเนาบัตรนักเรียนหรือนักศึกษา (ขีดฆ่าและรับรองสําเนาถูกต้องสําเนาเห็นได้อย่างชัดเจน)

– สําเนาบัตรประชาชน (ขีดฆ่าและรับรองสําเนาถูกต้อง สําเนาเห็นได้อย่างชัดเจน)

– สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการของอาจารย์ผู้นํานักเรียนมาเข้าร่วมการแข่งขัน (ขีดฆ่าและรับรองสําเนาถูกต้อง สําเนาเห็นได้อย่างชัดเจน)

– รายชื่อของนักเรียนและนักศึกษาที่ร่วมชมการแข่งขัน

– รายชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีมไม่เกิน 2 รายชื่อ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครด้วยตนเอง สมัครทางไปรษณีย์หรือสมัครออนไลน์ คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

12 กรกฎาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

รายละเอียดการแข่งขัน (กรุงเทพฯ): iprd.coj.go.th

รายละเอียดการแข่งขันในส่วนภูมิภาคสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1-9 หรือ iprd.coj.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ