ฟรี! “เศรษฐศาสตร์สร้างสรรค์” ชวนเรียนพื้นฐานที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

Joseph E. Stiglitz (2010) ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ เคยกล่าวไว้ว่า “ควรปฏิรูปทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เสียใหม่” ประกอบกับหนังสือพิมพ์ด้านการเงินของอังกฤษ (Financial Times, 2015) ได้เน้นย้ำว่า “วิชาเศรษฐศาสตร์ควรมีความเกี่ยวโยงกับชีวิตจริง”

ทำให้โดยรวมแล้ว วิชาเศรษฐศาสตร์ถือเป็นพื้นฐานของการบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ จึงควรมีความเป็นพลวัต สร้างสรรค์สิ่งใหม่ และจะสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้

ดังนั้นเพื่อให้คุณได้มีโอกาสเรียนรู้พื้นฐานของวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เราจึงมีคอร์สออนไลน์ดีๆ มาแนะนำ

 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– เข้าใจหลักพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ของวิชาเศรษฐศาสตร์ และเพิ่มทางเลือกเพื่อสร้างประสิทธิภาพให้แก่ตัวเอง

– มีสำนึกแสวงหาวิธีการดำเนินการทางสังคมหรือทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

– สามารถพัฒนาวิธีการดำเนินการทางสังคมหรือทางธุรกิจพร้อมเสนอวิธีแก้ปัญหาได้

– เป็นรากฐานสำหรับการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ในขั้นที่สูงขึ้น และปลูกฝังการใส่ใจความเป็นไปของกิจกรรมเชิงพาณิชย์ต่างๆ ในสังคม

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาชีพและใฝ่เรียนรู้ในสถานที่ทำงานและนักศึกษาสายธุรกิจ หากเป็นผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ยิ่งเหมาะสม

 

 

เศรษฐศาสตร์สร้างสรรค์|Creative Essentials of Economics|創意學經濟/ 创意学经济 วิชานี้ได้นำกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงและหยิบยกศาสตร์ในสาขาวิชาอื่นๆ เข้ามา เพื่อใช้ในการฝึกฝนการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ขณะเดียวกัน ก็มีการจัดเนื้อหาตามหลักวิชาการเพื่อให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้ตามกระบวนการความคิดทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นอกจากนี้ ยังได้นำเอาผลงานของผู้ที่เคยเรียนมาเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงเนื้อหา วิชานี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเอื้ออารี เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการทำธุรกิจของตัวเองและผู้อื่น เข้าใจสังคม และบรรลุการได้รับผลประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย

 

 

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus):

Week1: ข้อได้เปรียบและการค้า – หาทางสู่การสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน / Advantage and Trade – How to WIN WIN?

Week2: ทฤษฎีเกมและการคิดกลยุทธ์ – ต่อต่อตา ฟันต่อฟัน/ Game theory and Strategy thinking – tit for tat

Week3: ผลผลิตและต้นทุน – วิธีการหาสมดุลและทางเลือก/ Produce and Cost – How to balance and choice?

Week4: ข้อมูล ความไม่แน่นอน และทฤษฎีความหวัง -จะโชคดีหรือโชคร้าย(1)/ Information, Uncertainty, and Prospect Theory – Good luck or bad luck(1)

Week5: ข้อมูล ความไม่แน่นอน และทฤษฎีความหวัง -จะโชคดีหรือโชคร้าย(2)/ Information, Uncertainty, and Prospect Theory – Good luck or bad luck(2)

Week6: เงินตราและหลักทางการเงิน -เงินทำได้ทุกอย่าง(1)/Currency and Financial principles-Money makes the mare to go(1)

Week7: เงินตราและหลักทางการเงิน -เงินทำได้ทุกอย่าง(2)/Currency and Financial principles-Money makes the mare to go(2)

Week8: เงินตราและหลักทางการเงิน -เงินทำได้ทุกอย่าง(3)/Currency and Financial principles-Money makes the mare to go(3)

 

เกณฑ์การวัดผล:

– ได้คะแนนเกิน 60 คะแนนถือว่าผ่าน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

– การทดสอบออนไลน์ (Online quizzes) : 100% (มีการทดสอบออนไลน์ 5 ครั้ง ครั้งละ 20 คะแนน)

 

ลงทะเบียนเรียน:

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ที่นี่

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ