ทุนระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัย Nanzan ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัย Nanzan เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ได้ติดต่อให้สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ญ.) เป็นผู้คัดเลือกนิสิตนักศึกษา/นักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานโยบายศึกษา (Policy Studies) เข้าศึกษาในปี 2563 จำนวน 2 ทุน

ส.น.ญ. จึงเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

1. ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน และพร้อมค่าครองชีพ 40,000 เยนต่อเดือน (ประมาณ 11,500 บาท)

– ได้รับส่วนลดค่าแรกเข้า 300,000 เยน (ประมาณ 86,000 บาท)

– ส่วนลดค่าเล่าเรียนจากจำนวนเต็ม (ประมาณ 409,000 เยน : ประมาณ 118,000 บาท)

– ยกเว้นค่าใบสมัคร 14,000 เยน (ประมาณ 4,000 บาท)

– และได้รับค่าครองชีพต่อเดือน 40,000 เยน (ประมาณ 11,500 บาท) (หรือ 480,000 เยนต่อปี : ประมาณ 138,000 บาท )

2. ต้องพักในสถานที่ที่มหาวิทยาลัยจัดหาให้เท่านั้น

3. ค่าหอและค่าเทอมต้องจ่ายตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนด

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี สาขานโยบายศึกษา (Policy Studies)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 20 ปี

2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2563 (ของปีการศึกษา 2562) ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3 ปี (ม.4 – ม.6) ไม่ต่ำกว่า 80% ของแต่ละปี (หรือเกรดเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.5) และมีคุณสมบัติที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้

3. มีความพร้อมและสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และมั่นใจว่าจะสามารถศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่นได้

4. สอบผ่านวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N5

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 4×3 เซนติเมตร จำนวน 4 รูป

2. บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน (สำเนา)

3. เอกสารแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ภาษาอังกฤษ)

4. เอกสารแสดงผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น

5. เอกสารรับรองสถานภาพนักเรียนจากสถานศึกษา และใบรับรองที่คาดว่าจะจบการศึกษาในปี 2562 (ภาษาอังกฤษ)

6. ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว (ขอรับสำเนาใบสมัครได้ที่สำนักงาน ส.น.ญ. ชั้น 16 อาคารพหลโยธินเพลส)

7. ใบรับรองแพทย์ (แบบฟอร์มจะอยู่คู่กับสำเนาใบสมัคร)

 

วิธีการสมัคร:

สถานที่ติดต่อสอบถามและส่งเอกสารประกอบการสมัคร

– สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอารีย์) โทร. 02-357-1241-5

 

ปิดรับสมัคร:

30 กันยายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ojsat.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ