ทุนฝึกอบรมหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ ณ British Study Centres ประเทศอังกฤษ

สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (Thailand TESOL) ร่วมกับ British Study Centres, School of English ประกาศรับสมัครผู้รับทุนบางส่วนเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ (CLIL) จำนวน 1 ทุน ณ British Study Centres ประเทศอังกฤษ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนบางส่วนเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ (CLIL) จำนวน 1 ทุน ทุนประกอบด้วย ค่าลงทะเบียนสําหรับการฝึกอบรม และค่าที่พักแบบเหมาจ่ายไม่เกิน 20,000 บาท ยกเว้น ค่าเครื่องบิน ไป-กลับ ค่าทําวีซ่า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ (CLIL) ณ British Study Centres ประเทศอังกฤษ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี

2. เป็นครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา ในประเทศไทย

3. มีประสบการณ์ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 3 ปี ขึ้นไป

4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับ B2 ขึ้นไป

5. เป็นสมาชิกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (Thailand TESOL)

 

วิธีการสมัคร:

1. ผู้สมัครต้องส่งเรียงความภาษาอังกฤษ (Essay writing) ที่เขียนด้วยตนเองมีความยาวไม่น้อยกว่า 200 คํา ในหัวข้อดังนี้

If you are selected to join the Secondary CLIL Program in the U.K., how do you think you will apply what you learn from the program to your school?

Please explain with a practical plan and concrete evidence. และส่งประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ (bio data) มาที่ teachertraining.thaitesologmail.com ภายใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

หมายเหตุ ประกาศผลผู้ที่เรียงความได้รับการคัดเลือกในวันที่ 16 ธันวาคม 2562

2. ผู้สมัครที่เรียงความได้รับการคัดเลือก ต้องมาเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันเวลาที่เหมาะสมต่อไป

หมายเหตุ ประกาศผลการสัมภาษณ์ ผู้ที่เหมาะสมจะได้รับทุน จํานวน 1 คน ในวันที่ 15 มกราคม 2563 และจะประกาศชื่อผู้ที่ได้รับทุนในพิธีปิดการประชุมทางวิชาการของสมาคม Thailand TESOL วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

3. ผู้ที่ได้รับทุนต้องสามารถเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศได้ตามจํานวนวัน เวลา ของหลักสูตร เป็นเวลา
2 สัปดาห์

 

ปิดรับสมัคร:

ส่งเรียงความและประวัติส่วนตัวภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Thailand TESOL หรือสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รองศาสตราจารย์นพพร สโรบล teachertraining thaitesolagmail.com หรือเบอร์โทรศัพท์ 081-933-4673

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ