กรมการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศเปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 2 ก.ย. นี้!!

กรมการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2562

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

– ตำแหน่ง ช่างไม้

– อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

– ประเภท : เทคนิค

– จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้สมัครตำแหน่ง ช่างไม้ เป็นเพศชาย และสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน) และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00

 

วิธีการสมัคร:

สมัครด้วยตนเอง ณ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์กองทัพอาการ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ประกาศรับสมัคร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ