จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย จัดงบ 500 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือนิสิตจากผลกระทบโควิด

COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตคนมากมาย แม้บางคนจะไม่ป่วยแต่ก็ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ มีหลายคนที่ได้รับรายได้น้อยลงมาก และคนอีกมากที่ต้องตกงาน นิสิตและนักศึกษาเองก็เป็นอีกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ

แต่ดูเหมือนว่านิสิตในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะยังโชคดีอยู่บ้าง เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้จัดงบพิเศษมูลค่า 500 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือนิสิตจากพิษ COVID-19

ความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 โดยแบ่งเป็นการช่วยเหลือต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

 

1. ทุนช่วยเหลือและสนับสนุนค่าใช้จ่าย

– ทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิต 

ให้ทุนช่วยเหลือนิสิตทุกระดับการศึกษาทั้งปริญญาตรี โท เอก และครอบครัวของนิสิตที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19  เช่น ถูกเลิกจ้าง ถูกลดเงินเดือน มีรายได้สุทธิต่อครัวเรือนไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน

โดยจะสนับสนุนให้นิสิตคนละไม่เกิน 10,000 บาท ในขั้นแรกมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือนิสิต 4,000 คน และอาจขยายจำนวนได้อีก มีวงเงิน 30 ล้านบาท

 

– ทุนนิสิตช่วยงาน

เพิ่มจากเดิมที่ใช้อยู่อีก 1.6 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการจ้างนิสิตให้มีงานทำในมหาวิทยาลัย โดนเน้นงานที่ทำออนไลน์ ได้ค่าจ้างชั่วโมงละ 100 บาท ไม่เกิน 500 บาทต่อวัน

 

 

2. สนับสนุนการศึกษาของนิสิต

– ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

ยกเว้นค่าเล่าเรียนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตและค่าใช้จ่ายในการศึกษาในปีการศึกษาหน้า โดยเพิ่มทุนอุดหนุนการศึกษาจากเดิม ปีละประมาณ 3,000 ทุน เพิ่มเป็น 4,500 ทุน เป็นเงินที่เพิ่มขึ้น 120 ล้านบาท

 

– การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

สำหรับหลักสูตรพิเศษ และหลักสูตรที่มีการเก็บค่าธรรมเนียมที่นอกเหนือจากค่าเล่าเรียนปกติ

 

– ลดค่าเล่าเรียนการศึกษา

สำหรับนิสิตทุกระดับการศึกษาในปีการศึกษา 2563  ทั้งนี้การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา และการลดค่าเล่าเรียน รวมเป็นเงิน 355 ล้านบาท

 

– ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนิสิตปริญญาโท/เอก

จัดสรรเพิ่มเติมจากเดิม 142 ทุน รวมเป็นเงินประมาณ 6 ล้านบาท จะดำเนินการในปีการศึกษา 2563

 

 

3. สวัสดิการนิสิตหอพัก

ในปีการศึกษา 2562 ได้ดำเนินการเยียวยานิสิตหอพักกว่า 750 คนที่กลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 โดยจ่ายเงินค่าหอพักคืน 50% สำหรับนิสิตหอพักประเภทรายเทอม และยกเว้นเก็บค่าหอพัก 2 เดือน (เมษายน – พฤษภาคม) สำหรับนิสิตหอพักที่จ่ายแบบรายเดือน รวมเป็นเงินประมาณ 3.5 ล้านบาท

 

4. การสนับสนุน SIM Card สำหรับการเรียนออนไลน์ให้นิสิต

มอบ SIM Card ให้นิสิตประมาณ 6,000 ชิ้น ตามความเดือดร้อนจำเป็นและการร้องขอของนิสิต

 

 

เป็นเรื่องน่ายินดีที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนนักศึกษาแม้ในยามยากเช่นนี้ ความช่วยเหลือเหล่านี้คงจะทำให้นิสิตทั้งหลายหมดความกังวลกับค่าใช้จ่ายได้บ้าง แล้วให้ความสนใจกับการศึกษาได้อย่างเต็มที่อย่างที่ควร

 

ที่มา: Chulalongkorn University

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ