ประกวดโครงงาน “CU TOYOTA Ha:mo” ชิงทุนการศึกษาพร้อมดูงานที่ญี่ปุ่น!!

อีกหนึ่งโครงการประกวดที่นอกจากจะมีเงินรางวัลไว้ให้ผู้ที่ได้รับเลือกไว้เป็นทุนการศึกษาแล้ว ยังลุ้นโอกาสไปดูงานที่ต่างประเทศอีกด้วย!

โครงการ CU TOYOTA Ha:mo ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดโครงงาน “CU TOYOTA Ha:mo OPEN INNOVATION CONTEST” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,000,000 บาท

 

 

วัตถุประสงค์

– เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการเดินทางแบบแบ่งปันกันใช้ด้วยยานยนต์ไฟฟ้า (CU TOYOTA Ha:mo EV Sharing)

– เพื่อนำแนวความคิดหรือแผนงานที่เข้าร่วมแข่งขันไปประยุกต์ใช้งานในอนาคต

 

หัวข้อการแข่งขัน

– ผู้จัดการแข่งขันจะจัดสัมมนาเพื่อชี้แจงรายละเอียดการแข่งขันในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้อง 212 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โดยสามารถติดตามรายละเอียด ได้จากสื่อประชาสัมพันธ์ของผู้จัดการแข่งขัน

 

ประเภทการแข่งขัน

– การแข่งขันเป็นแบบประเภททีม มีจำนวนสมาชิกในทีมไม่น้อยกว่า 2 คน สูงสุดไม่เกิน 5 คน

 

คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้เข้าแข่งขัน

– ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องมีสถานภาพเป็นนิสิตหรือนักศึกษา

– ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมต้องมีสมาชิกที่เป็นนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 2 คน

– ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมต้องมีจำนวนสมาชิกที่เป็นสมาชิกของโครงการ CU TOYOTA Ha:mo ไม่น้อยกว่า 2 คน

– ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนมีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันเพียง 1 ทีมเท่านั้น

– ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมต้องกรอกรายละเอียดลงในใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน พร้อมสำเนาเอกสารประกอบการสมัครและลงลายมือชื่ออย่างครบถ้วน โดยต้องนำไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครแข่งขันในระยะเวลาตามที่ผู้จัดการแข่งขันกำหนดเท่านั้น

– ผู้เข้าแข่งขันทุกคนได้รับทราบกฎ กติกา เงื่อนไขต่างๆ โดยยินยอมปฏิบัติตามที่ผู้จัดการแข่งขันกำหนดทุกประการ

– ผู้เข้าแข่งขันทุกคนตกลงเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ผู้จัดการแข่งขันกำหนดทุกประการ

– ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงสมาชิกในทีมตลอดการแข่งขัน

– ผู้เข้าแข่งขันทุกคนขอรับรองว่าจะไม่นำผลงานและ/หรือคัดลอกผลงาน ความคิด สิ่งประดิษฐ์ ของบุคคลอื่นส่งเข้าแข่งขันอันถือเป็นการละเมิดสิทธ์ิของบุคคลอื่น หากเกิดการฟ้องร้องผู้เข้าแข่งขันตกลงรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงฝ่ายเดียว

– ผู้เข้าแข่งขันยินยอมให้ผู้จัดการแข่งขันนา ผลงาน แนวความคิด หลักการ สิ่งประดิษฐ์ และ/หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันส่งเข้าแข่งขัน นำไปเผยแพร่ ดัดแปลง ทำซ้ำ นำไปใช้โดยไม่มีเงื่อนไข

– ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎกติกาการแข่งขัน เงื่อนไข รางวัล เพื่อความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบล่วงหน้า

– รางวัลที่ผู้เข้าแข่งขันได้รับ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด

– การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด

 

เอกสารในการสมัครแข่งขัน

– ใบสมัครแข่งขัน “CU TOYOTA Ha:mo OPEN INNOVATION CONTEST”

– สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต หรือนักศึกษาของผู้เข้าแข่งขัน

 

รางวัลการแข่งขัน

– รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 35,000 บาท และไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นระยะเวลา 4 วัน จำนวนทั้งสิ้น 5 รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 25,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 5 รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 15,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 5 รางวัล

*หมายเหตุ: ทีมที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะได้รับเงินสนับสนุนทีม จำนวนทีมละ 5,000 บาท

 

กำหนดการแข่งขัน

– 10 ส.ค. – 5 ก.ย. 61 – การประชาสัมพันธ์การแข่งขัน

– 6 ก.ย. 61 – งานสัมมนาชี้แจงรายละเอียดการแข่งขันและกิจกรรม ณ ห้อง 212 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 9.00 – 16.00 น.

– 6 ก.ย. – 12 ต.ค. 61 – รับใบสมัคร ยื่นใบสมัคร และส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน (รอบแรก)

– 22 ต.ค. 61 – ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

– 26 ต.ค. 61 – กิจกรรมบรรยายเกี่ยวกับข้อแนะนำ และกิจกรรม Workshop สำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

– 16 พ.ย. 61 – นำเสนอผลงานการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ การประกาศผล และพิธีมอบรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะการแข่งขัน

 

ติดต่อสอบถาม

– สำนักงาน CU TOYOTA Ha:mo (Ha:mo Square)
ชั้น 1 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 063-942-2575

– www.cutoyotahamo.com

[email protected] : @cutoyotahamo

– Facebook: www.facebook.com/cutoyotahamo

– IG: cutoyotahamo

 

ที่มา:  contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ