กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดประกวดเขียนเรื่องสั้น “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม”

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดประกวดการเขียนเรื่องสั้นหัวข้อ “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม”

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการตระหนักรู้ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เห็นคุณค่าและความสําคัญของมารยาทไทย และมารยาทในสังคม โดยรายละเอียดการรับสมัครมีดังนี้

 

 

ระดับการประกวด:

– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาที่ 1 – 3 หรือเทียบเท่า)

– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาที่ 4 -6) หรือศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับอุดมศึกษา

– ระดับประชาชนทั่วไป (ไม่จํากัดอายุ หรือวุฒิการศึกษา)

 

ข้อกําหนด และเงื่อนไข:

– เนื้อหาของเรื่องสั้นสื่อถึงมารยาทที่ดีในสังคมไทยที่มีผลต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน ครอบครัว การอยู่ร่วมกันในชุมชน/สังคม/องค์กร หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง

– ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องพิมพ์ผลงานลงในกระดาษ A4 ความยาว 3 – 4 หน้ากระดาษ ด้วยตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 Point

– เรื่องที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นเรื่องที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์หรือรวมเล่มมาก่อน และระหว่างที่เสนอเข้ารับการพิจารณารางวัลห้ามส่งผลงานให้สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอื่นๆ เนื้อหาของเรื่องไม่ลอกเลียนหรือดัดแปลงผลงานของผู้อื่น หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

– ผลงานเรื่องสั้นของผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ในการนําไปเผยแพร่ เพื่อเสริมสร้างมารยาทไทย และมารยาทในสังคม

 

รางวัลการประกวด:

– รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จํานวน 20,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล จํานวน 15,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จํานวน 10,000 บาท

– รางวัลชมเชย จํานวน 10 รางวัล ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 3,000 บาท

– ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะได้รับเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

 

วิธีการส่งผลงาน:

– ผู้เข้าประกวดต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

– ผู้เข้าประกวดระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับอุดมศึกษา ส่งใบสมัคร ผลงาน พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน/นักศึกษา หรือเอกสารรับรองที่สถาบันการศึกษาออกให้

– ผู้เข้าประกวดระดับประชาชนทั่วไป ส่งใบสมัคร ผลงาน พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

– ผู้เข้าประกวดแต่ละระดับ สามารถส่งผลงานได้คนละ 1 เรื่อง และเพียงระดับเดียวเท่านั้น

 

ผู้สมัครสามารถจัดส่งผลงาน ใบสมัคร พร้อมเอกสารแนบได้ 2 วิธี ดังนี้

– จัดส่งในรูปแบบ PDF File มาที่ [email protected] ทั้งนี้ การส่งผลงาน เข้าประกวดจะสมบูรณ์ เมื่อเจ้าหน้าที่ทําการตอบรับการได้รับผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

– จัดส่งในรูปแบบเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยส่งไปยัง กลุ่มค่านิยมและความเป็นไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (วงเล็บมุมซองมุมขวาด้านล่าง ว่า “ประกวดเรื่องสั้น”) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ

 

หมดเขตรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2563

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

กลุ่มค่านิยมและความเป็นไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร. 0 2247 0013 ต่อ 4406 – 7 และ 4214

โทรสาร 0 2247 0060

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

culture.go.th

Facebook @DCP.culture

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ