โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ “ลายลักษณ์วรรณศิลป์ รุ่น ๖”

หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และบุคลากรด้านการศึกษา และนักเขียน ที่มีความสนใจในการเขียน นิยาย เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ ร้อยแก้ว ร้อยกรอง ฯลฯ สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จากศิลปินแห่งชาติ ในโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2563 “ลายลักษณ์วรรณศิลป์ รุ่นที่ ๖”

โดยกำหนดจัดการอบรม โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ “ลายลักษณ์วรรณศิลป์ รุ่นที่ ๖” คือ 6-9 กุมภาพันธ์ 2563 เมื่อจบหลักสูตรการอบรม คณะกรรมการโดยศิลปินแห่งชาติจะพิจารณาคัดเลือกงานเขียนดีเด่น เพื่อรับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลเกียรติยศถ่ายทอดงานศิลป์ฯ พร้อมทั้งนำผลงานไปจัดพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางต่อไป

 

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและรายละเอียดการรับสมัครได้ทาง http://www.culture.go.th/ewtadmin/ewt/sah/ewt_news.php?nid=541 หรือขอรับแบบฟอร์มสมัครได้ทางอีเมล [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

3 ธันวาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.culture.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ