มูลนิธิ ‘ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง’ มอบทุนป.ตรี ให้เด็กเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ถ้าคุณคือเด็กดี เรียนเก่ง แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทางมูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ก่อตั้งโดยบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) และครอบครัวคุณสมบัติ พานิชชีวะ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในระดับปริญญาตรี ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

โดยผู้สมัครต้องมีหลักเกณฑ์ตามที่ทางมูลนิธิกำหนด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าหน่วยกิต ค่าครองชีพ และค่าที่พัก

 

มหาวิทยาลัยที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุน

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สามย่าน)

2.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)

4. มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาดังนี้

1. แพทยศาสตร์

2. วิศวกรรมศาสตร์

3. นิติศาสตร์

4. วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

5. รัฐศาสตร์

6. เกษตร

7. ครุศาสตร์ (ครู)

8. เศรษฐศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สัญชาติไทย และมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย

2. อายุไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์

3. เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ

4. สามารถสอบผ่านเข้าสถาบันอุดมศึกษาและคณะวิชาตามที่มูลนิธิกําหนด

5. เป็นผู้ด้อยโอกาสเนื่องจากครอบครัวยากจนหรือขาดบุพการีโดยอยู่ในการอุปการะของบุคคลอื่นซึ่งผู้อุปการะมีฐานะยากจนมีรายได้รวมต่ำกว่า 180,000 บาทต่อปี หรือเป็นผู้อยู่ในความดูแลอุปถัมภ์ของสถานสงเคราะห์ หรือมูลนิธิต่างๆ

6. เป็นผู้มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง คือ

1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ daf โดยไปที่ “ดาวน์โหลด”->”ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา” และส่งไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียนหรือ EMS) มาตามที่อยู่ของมูลนิธิฯ ที่

40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 หรือ

2. สมัครผ่านเว็บไซต์ daf โดยไปที่ “ใบสมัครขอรับทุน” กรอกรายละเอียดตามหัวข้อที่กำหนด และส่งเฉพาะ “เอกสารประกอบใบสมัคร” มาทาง email และไปรษณีย์  (แบบลงทะเบียนหรือ EMS)

 

ปิดรับสมัคร:

30 กรกฎาคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.daf.or.th

มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง โทร. 02-792-6527 เบอร์มือถือ. 06-5210-0707

e-mail : daf.scholarship@gmail.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ