ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท

เพื่อจัดทำตราสัญลักษณ์สำหรับใช้เป็นสื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์กิจกรรมทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในรูปแบบต่างๆ

อีกทั้งยังเพื่อให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางความคิดสู่สาธารณะ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

 

 

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด:

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา นิติบุคคล บริษัท และบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ วัย ระดับการศึกษา ยกเว้นคณะกรรมการจัดการประกวดตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะอื่นที่มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงาน ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

 

กำหนดระยะเวลา:

– ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

– ประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทางเว็บไซต์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (www.mhesi.go.th)

– รางวัล Popular Vote ประชาชนทั่วไปสามารถร่วมโหวตได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 มิถุนายน 2563 ทางเฟซบุ๊กกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (@MHESIThailand) ทั้งนี้ ผลคะแนนตัดสินจะนับจากโพสต์ทางเฟซบุ๊ก @MHESIThailand เท่านั้น

 

รางวัลการประกวด:

– รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อม โล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อม โล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

– รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล ได้รับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

ติดต่อสอบถาม:

– Call Center 1313

– โทรศัพท์ 02 333 3730

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ