มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่งให้ทุนเยาวชนที่ยากจน แต่เรียนดี ศึกษาต่อป.ตรี ในประเทศ

มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่งมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแต่ขาดแคลนทุนมรัพย์ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่มูลนิธิกำหนด

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนศึกษาต่อจนจบหลักสูตร

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาต่อไปนี้

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สามย่าน)

2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)

4. มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

สาขาวิชาที่เปิดรับมีดังต่อไปนี้

1. แพทยศาสตร์

2. วิศวกรรมศาสตร์

3. นิติศาสตร์

4. วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

5. รัฐศาสตร์

6. เกษตร

7. ครุศาสตร์ (ครู)

8. เศรษฐศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สัญชาติไทย และมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย

2. อายุไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์

3. เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ

4. สามารถสอบผ่านเข้าสถาบันอุดมศึกษาและคณะวิชาตามที่มูลนิธิกําหนด

5. เป็นผู้ด้อยโอกาสเนื่องจากครอบครัวยากจนหรือขาดบุพการีโดยอยู่ในการอุปการะของบุคคลอื่นซึ่งผู้อุปการะมีฐานะยากจนมีรายได้รวมต่ำกว่า 180,000 บาท/ปี หรือเป็นผู้อยู่ในความดูแลอุปถัมภ์ของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิต่าง ๆ

6. เป็นผู้มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลดใบสมัครทุนได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สามารถส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) มาตามที่อยู่ของมูลนิธิฯ

 

ปิดรับสมัคร:

25 กรกฏาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.daf.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ