ประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563 ชิงเงินรางวัล 560,000 บาท

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีด้านประชาธิปไตยแก่เยาวชน บุคลากรในสถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งยังเป็นการส่งเสริม กิจกรรม แนวทาง การเสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างมีคุณภาพ ทั้งในมิติเชิงโครงสร้าง มิติเชิงกระบวนการ มิติเชิงวิถีชีวิต อันจะนำสู่การจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน

 

 

รวมถึงสนับสนุนการค้นหาและนำเสนอนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยที่มีความสร้างสรรค์สะท้อนวิถีชีวิตประชาธิปไตยในสังคมไทยภายในโรงเรียน สถาบันการศึกษา และชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษา ชุมชน องค์กร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563 ชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า 560,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

 

 

ประเภทการประกวด:

– นักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษา

– ชุมชน องค์กร

 

กำหนดระยะเวลา:

– ขยายเวลาส่งผลงานวันนี้ – วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563

 

 

โดยส่งได้ 2 ช่องทาง:

– ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : democinnovation@gmail.com

– ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตามที่อยู่ด้านล่าง

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร
สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (อาคารรัฐสภา)
ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
วงเล็บมุมซอง (การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย)

 

 

รางวัลการประกวด:

.

 

ติดต่อสอบถาม:

– โทร 0-2242-5900 ต่อ 5491 – 5

– โทร 081-814-6105

– โทร 096-394-5463

– โทร 084-492-2915

– โทร 064-292-9454

www.facebook.com/democinnovation

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ