โอกาสทองสำหรับ ม.6 มาแล้ว!! ม.กรุงเทพแจกทุน Digital Gen Z สนับสนุนค่าเล่าเรียน 100%

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสนับสนุนทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถในสร้างรายได้ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบวิดีทัศน์อย่างโดดเด่น

ใครที่รู้ตัวว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถด้าน Youtuber, Game Caster, Product Reviewer ห้ามพลาดทุนนี้เด็ดขาด!!

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

โครงการ Digital Gen Z สนับสนุนทุนการศึกษา 100% ของค่าหน่วยกิต และค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ยกเว้น หลักสูตรการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

2. เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถในสร้างรายได้ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบวิดีทัศน์อย่างโดดเด่น

3. เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

4. มีความประพฤติเรียบร้อยและบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

5. ไม่ติดยาเสพติด ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. สำเนาหลักฐานการศึกษา ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา หรือเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

 

วิธีการสมัคร:

จัดส่งแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) โดยปริ้นท์เป็นเล่ม และเรียงความเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการเพื่อประกอบอาชีพผู้ผลิตสื่อในอนาคต ส่งมาได้ที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ admission@bu.ac.th หรือมาสมัครด้วยตนเอง

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 20 กุมภาพันธ์ 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ทุนโครงการ Digital Gen Z

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ