“Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโควิด เพื่อชุมชน ปี2” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

กลับมาอีกครั้งกับเวทีการประกวดที่เฟ้นหาสุดยอดนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ที่ไม่ว่าใครก็สมัครได้!!

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานไฟฟ้า “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโควิด เพื่อชุมชน ปี2” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประกวด:

– จํากัดจํานวนไม่เกิน 5 คนต่อทีม ที่กําลังศึกษาระดับ สถาบันอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย/อาชีวะ/เทคนิค) ทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ

– ทีมที่ได้สมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน ไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนตัวผู้เข้าร่วมทีมโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน

– แต่ละทีมต้องมีที่ปรึกษาโครงงาน ทีมละ 1 คน โดยที่ปรึกษา 1 คน สามารถดูแลให้คําปรึกษาได้ไม่เกิน 2 ทีม

– ผู้สมัครแต่ละทีมต้องมีคํารับรองจากอาจารย์ในใบสมัครว่ากําลังศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ

*หมายเหตุ ไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกและอาจารย์ที่ปรึกษาได้ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินที่ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติจากทีมงานเท่านั้น

 

เงื่อนไขการประกวด:

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถตอบวัตถุประสงค์การสร้างมูลค่าให้สินค้าหรือบริการ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพิ่มช่องทางการจัดจําหน่าย และเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากที่ชะลอตัวหลังจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ไม่ได้ลอกเลียนมาจากผลงานอื่นและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากตรวจสอบพบว่ามีการลอกเลียนแบบมาจากผลงานอื่น จะดําเนินการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมประกวดทันที ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังจากได้รับรางวัลว่ามีการทําผิดกฎกติกา ทีมจะต้องรับผิดชอบในทางกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว และทางผู้จัดการประกวดสามารถดําเนินการเรียกคืนของรางวัลได้ทันที

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆมาก่อน หากตรวจสอบว่ามีการทําผิดกฎกติกา จะไม่ผ่านการพิจารณาเพื่อเข้าร่วมโครงการ ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังได้รับรางวัลผู้จัดการประกวดสามารถดําเนินการเรียกคืนของรางวัลได้ทันที

– การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและคณะกรรมการตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้
ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวด ตัวผลงานถือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมระหว่างผู้เข้าร่วมประกวด และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยการพัฒนาต่อยอดจะต้องเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างผู้ประกวดกับฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

– สื่อและช่องทางประชาสัมพันธ์ทุกชนิด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ กฟผ. ที่สามารถนําไปพัฒนา ปรับปรุงเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนได้ในอนาคต

 

การสมัครและส่งผลงาน:

การสมัคร

– สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารการสมัคร ได้ที่ Facebook : โครงการ Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโควิด เพื่อชุมชน ปี2

 

การส่งผลงาน

– จัดทํารูปเล่มโครงงานตามแบบฟอร์มเอกสารการสมัคร จํานวน 3 ชุด พร้อม CD-ROM ที่อยู่ในรูปแบบ Microsoft Word และ PDF จํานวน 1 แผ่น

– จัดส่งผลงานที่ โครงการ “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโควิด เพื่อชุมชน ปี2”
เลขที่ 55 ซ.นนทบุรี 32 ถ.สนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 ภายในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (ถือตราประทับวันส่งไปรษณีย์เป็นสําคัญ)

 

กําหนดระยะเวลา:

– เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

– ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

– สิ้นสุดการประกวด รางวัล Popular Vote ในเพจโครงการฯ วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

– จัดประกวดรอบชิงชนะเลิศและประกาศผลผ่านระบบออนไลน์ วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

*หมายเหตุ ช่วงเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์

 

รางวัลการประกวด:

– รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง รางวัลละ 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

– รางวัลชมเชย รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

– ประกาศนียบัตรสําหรับผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย จํานวน 6 รางวัล

– รางวัล Popular Vote รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร (ตัดสินจากจํานวนยอด Like ในเพจโครงการเท่านั้น)

 

ติดต่อสอบถาม:

www.facebook.com/EGATDIGIWAR

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ