เรียนอ.1 – ม.3 ออนไลน์ตามหลักสูตร สพฐ. กับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

สำหรับน้องๆ หนูที่ต้องหลบภัย COVID-19 อยู่ที่บ้าน แต่ก็ไม่อยากเล่นๆ นอนๆ เพียงอย่างเดียว วันนี้เราจึงมีช่อง DLTV หรือ Distance Learning Television มาฝากกัน :D

ช่องนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ปกคอง หรือครูผู้สอนอีกด้วย โดยสามารถรับชมการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล 1 – ม.3 ตามหลักสูตร สพฐ. รวมทั้งการอาชีพ อุดมศึกษา และพัฒนาวิชาชีพครู ในช่วงหลังเลิกเรียนยังมีรายการเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เลือกชมอีกด้วย

 

 

DLTV คืออะไร?

คือมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ได้สนองแนวพระราชดำริด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนและวิชาชีพผ่านทางโทรทัศน์ 15 ช่องสัญญาณ ตลอด 24 ชั่วโมง จากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น และครูสอนไม่ตรงวิชาเอก โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็กและตั้งอยู่ในชนบทห่างไกลที่มีเป็นจำนวนมาก ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม รวมทั้งเพื่อการศึกษาของประชาชนทั่วไป ตลอดจนการพัฒนาครูต้นทางและปลายทางทั่วประเทศให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสอนได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ การดำเนินงานดังกล่าวทำมาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี

 

NEW DLTV คืออะไร?

การปรับผังรายการใหม่ที่มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายไปยังนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนครู และประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย เป็นการจัดการศึกษาทางไกลที่ครอบคลุมการเรียนรู้ตลอดชีวิต อันสอดคล้องกับสภาวะการณ์การศึกษาของโลกในยุคปัจจุบัน โดยการออกอากาศ 15 ช่องสัญญาณ โดยปรับผังรายการเป็น 2 ช่วง ดังนี้

– ช่วงแรกคือ เวลา 08.30 – 14.30 น. เป็นการถ่ายทอดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ ยังออกอากาศรายการระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และรายการพัฒนาวิชาชีพครู

– ช่วงที่ 2 คือ เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป จะเป็นรายการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ตลอดจนรายการแนะนำการประกอบอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป รวม 15 ช่อง ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ระดับชั้นที่เปิดสอน:

อนุบาล 1 – ม.3

 

หลักสูตรการสอน:

1. ระดับปฐมวัย (อ.1 – อ.3)

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพื่อพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยได้รับความร่วมมือจาก สพฐ. ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อ เพื่อให้ครูปลายทางจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ

 

2. ระดับประถมศึกษา

มูลนิธิฯ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้นำสื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยได้รับความร่วมมือจาก สพฐ. และ สสวท. ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับ ป.1 – ป.6 โดยมีรายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง พร้อมสื่อสำหรับครูและนักเรียนที่มีความพร้อมในการนำไปให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ และเรียนรู้ครบถ้วนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และกลุ่มบูรณาการ

 

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ได้รับความร่วมมือจาก สพฐ. ในการปรับโครงสร้างการจัดหน่วยการเรียนรู้และแผนจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 รวมทั้งเพิ่มวิชาสาระเพิ่มเติมที่เน้นความรู้และทักษะวิชาชีพ โดยโรงเรียนวังไกลกังวล ในปีการศึกษา 2561 เป็นการทดลองใช้แผนฯ และจะเริ่มนำมาใช้จัดการเรียนการสอนออกอากาศในปีการศึกษา 2562

 

ช่องทางการรับชม:

.

 

รายละเอียดช่อง:

ช่อง DLTV 1 รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / สถาบันพระมหากษัตริย์

ช่อง DLTV 2 รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / ความรู้รอบตัว

ช่อง DLTV 3 รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ช่อง DLTV 4 รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ช่อง DLTV 5 รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / ศิลปวัฒนธรรมไทย

ช่อง DLTV 6 รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / หน้าที่พลเมือง

ช่อง DLTV 7 รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / ภาษาอังกฤษ

ช่อง DLTV 8 รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / ภาษาต่างประเทศ

ช่อง DLTV 9 รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การเกษตร

ช่อง DLTV 10 รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 / รายการสําหรับเด็ก-การเลี้ยงดูลูก

ช่อง DLTV 11 รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 2 / สุขภาพ

ช่อง DLTV 12 รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 3 / ผู้สูงวัย

ช่อง DLTV 13 รายการของการอาชีพวังไกลกังวล และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ช่อง DLTV 14 รายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ช่อง DLTV 15 รายการพัฒนาวิชาชีพครู

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมเรียนทางออนไลน์ได้ที่นี่เลย

 

คราวนี้ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องหลับภัยไวรัสตัวร้ายจนเสียการเรียนแล้วนะจ๊ะ : )

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ