มาแล้ว!! โอกาสฝึกงานกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน ประจำปี 2562

โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการเปิด AEC ร่วมกับสถาบันการศึกษาไทย” เป็นการร่วมมือกันระหว่างกรมฯ และสถาบันการศึกษาไทย 14 แห่ง เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษา และก้าวเข้าสู่วัยทำงานจริงในอนาคต ได้ใช้โอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ ผ่านการร่วมฝึกปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้เปิดรับสมัครนิสิต-นักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในรอบปี 2562
(ม.ค. – เม.ย. 2562) โดยนิสิตและ/หรือคณะต้นสังกัดเป็นผู้รับปิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนิสิต-นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาไทย 14 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่กำหนดดังต่อไปนี้

 

แนวทางการดำเนินโครงการ:

1. มหาวิทยาลัยคัดเลือกนักศึกษาที่จะมาฝึกปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

2. มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกตามหบักเกณฑ์

3. นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ณ กรมส่วนกลาง (ม.ค. 62) และ สคต. ภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับคัดเลือก  (ก.พ.-เม.ษ. 62)

 

วิธีการสมัคร:

หากมีนิสิตประสงค์เข้าร่วมโครงการข้างต้น นิสิตและ/หรือคณะต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
โดยส่งเอกสารไปยังกลุ่มงานภูมิภาคอาเซียน e-mail: asean.ditp2@gmail.com พร้อมรายชื่อ ประวัติ Transcript และเอกสารที่เกี่ยวข้องของนิสิตโดยระบุ สคต. ที่ประสงค์ไปปฏิบัติงานใน 2 อันดับ

ทั้งนี้นิสิต-นักศึกษาต้องติดต่อกับมหาวิทยาลัยต้นสังกัดเพื่อรับการคัดเลือกตามขั้นตอน

 

ปิดรับสมัคร:

30 พฤศจิกายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยต้นสังกัด 14 แห่งที่ระบุไว้ข้างต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ