ทุนดร.ป๋วยระดับปริญญาโทขึ้นไป ศึกษาต่อที่ LSE ประเทศอังกฤษ จำนวน 1 ทุน

ทุน Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship 2021 เริ่มต้นเปิดรับสมัครแล้ว!! โดยทุนนี้เป็นอนุสรณ์ในโอกาส 100 ปี ชาตกาลของ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งสำเร็จการศึกษาจาก The London School of Economics and Political Science (LSE)

โดย ธปท. ให้ทุนการศึกษา Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship ปีละหนึ่งทุน เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ณ LSE ประเทศอังกฤษ รายละเอียดทุนเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาดังนี้

– Econometrics and Mathematical Economics

– Economics

– Finance

– Finance & Economics

– Financial Mathematics

– Finance & Private Equity

– Risk & Finance

– Quantitative Methods for Risk Management

– Data Science

 

ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาดังนี้

– Economics

– Finance

– Statistics or Methodology

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีสัญชาติไทย

– อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

– หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

– เป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับจาก The London School of Economics and Political Science (LSE) เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 ในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสาขาวิชาตามที่ ธปท. กำหนด ทั้งนี้ต้องเป็นการตอบรับแบบไม่มีเงื่อนไขทางด้านภาษา

– หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ที่ LSE ในสาขาวิชาตามที่ ธปท. กำหนด โดยมีระยะเวลาในการศึกษาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา

– กรณีที่ผู้สมัครเป็นพนักงาน ธปท. จะต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานรับทราบ

– เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี

– ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

– ไม่เป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่อที่เป็น อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในอนาคต

– ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใดๆ หรือไม่เป็นผู้มีสิทธิรับทุน หรือเป็นผู้ที่มีเงื่อนไขในการรับทุน ธปท. ให้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้

– เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็น พนักงาน ธปท. ตามระเบียบ ธปท. ในวันที่รับทุน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– กรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ ที่นี่

– รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

– ประวัติย่อ (Resume) และ Statement of Purpose จำนวน 1 ชุด

– สำเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ชุด

– สำเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงผล การเรียนตลอดหลักสูตรของวุฒิการศึกษาที่ผ่านมา ในทุกระดับปริญญา จำนวนอย่างละ 1 ชุด

– กรณีระดับปริญญาเอก ให้ระบุหัวข้องานวิจัย/วิทยานิพนธ์ Research Area of Interest แผนการศึกษาและหัวข้อที่ต้องการศึกษาวิจัย ที่เป็นประโยชน์ต่องาน ธปท. มาเพื่อ ประกอบการพิจารณาด้วย (download แผนการศึกษา และหัวข้อที่ต้องการศึกษา วิจัย)

– ใบแสดงผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (หากมี)

– ใบตอบรับจาก LSE ให้เข้าศึกษาในระดับ และสาขาวิชาที่ ธปท. กำหนด พร้อมแนบรายชื่อวิชาและคไอธิบายประกอบของหลักสูตรที่ได้รับการตอบรับ

หรือ กรณีที่กำลังศึกษาอยู่ที่ LSE ให้ส่งหนังสือรับรองจากสถานศึกษาว่าเป็นผู้กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่ ธปท. กำหนด และมีระยะเวลาในการศึกษาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาพร้อมแนบรายชื่อวิชาและคำอธิบายประกอบของหลักสูตรที่กำลังศึกษา

– กรณีผู้สมัครเป็นพนักงาน ธปท. ให้มีแบบฟอร์มหนังสือรับทราบจาก หัวหน้าส่วนงาน (download แบบฟอร์ม)

*ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อ และวันที่กำกับไว้มุมขวาของเอกสารทุกฉบับ

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถกรอกแบบฟอร์ม ใบสมัครออนไลน์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยดูรายละเอียด ได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ http://www.bot.or.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครทุน/ สมัครออนไลน์”

 

ปิดรับสมัคร:

14 พฤษภาคม 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ