ประกวดภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 700,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร!!

เวทีการประกวดพร้อมรางวัลใหญ่มารอให้คุณไขว้ขว้า กับการประกวดภาพวาดที่จะทำให้คุณได้รับทั้งทุนการศึกษาและเกียรติยศ!!

กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ “กองทัพไทย น้อมใจภักดิ์ พิทักษ์ราชบัลลังก์” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 700,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

 

หลักเกณฑ์การประกวด:

หัวข้อการประกวด

– เรื่อง “กองทัพไทย น้อมใจภักดิ์ พิทักษ์ราชบัลลังก์”

 

ระดับการประกวด

– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา หรือเทียบเท่า

– ระดับประชาชนทั่วไป

 

รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน:

– ผู้ส่งผลงานภาพวาดเข้าร่วมประกวดสื่อให้เห็นถึงแนวความคิดเกี่ยวกับ “การปฏิบัติหน้าที่ของกองทัพแห่งราชอาณาจักรไทย ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

 

การส่งผลงานการประกวด:

– ผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถใช้เทคนิคต่างๆ ได้อย่างอิสระ

– ผลงานที่สร้างสรรค์จะต้องมีองค์ประกอบภาพของเหล่าทหารไทยในการปฎิบัติภารกิจหน้าที่ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

– สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน 2 ชิ้น โดยผลงานนั้นต้องสร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือและความคิดของตนเอง

– ผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถตั้งชื่อด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามความเหมาะสม และต้องสอดคล้องกับแนวคิดหลักหรือเนื้อหา

– ผลงานจะต้องสร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือและความคิดของตนเอง และจะต้องไม่เคยร่วมแสดงนิทรรศการหรือได้รับรางวัลในการประกวด ที่ใดมาก่อน

– แนบประวัติส่วนตัวพร้อมชื่อ-ที่อยู่ของผู้ส่งผลงาน รวมทั้งกรอกรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับผลงานลงในแบบฟอร์มที่กําหนดให้

– ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ “กองบัญชาการกองทัพไทย” โดยผลงานจะนําไปจัดแสดงไว้ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

– ผลงานทุกชิ้นที่ส่งประกวด “กองบัญชาการกองทัพไทย” ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมถึงสื่อสารสนเทศ ทุกประเภท โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้าของภาพวาดและไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า

– เจ้าของผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก

– ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด เด็ดขาด

 

รูปแบบและลักษณะการส่งผลงาน:

– ผู้สร้างสรรค์ผลงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา หรือเทียบเท่า สร้างผลงานลงในผ้า Canvas ขนาด 80 x 100 ซม. โดยใช้สีอะคริลิค (Acrylic) หรือสีน้ํามัน (Oil painting) และใช้เทคนิคต่างๆ ได้อย่างอิสระ

– ผู้สร้างสรรค์ผลงานระดับประชาชนทั่วไป สร้างผลงานลงในผ้า Canvas ขนาด 80 x 100 ซม. โดยใช้สีน้ํามัน (Oil painting) และสามารถใช้เทคนิคต่างๆ ได้อย่างอิสระ

 

การส่งผลงาน:

– เปิดรับสมัคร วันนี้ – 15 สิงหาคม 2562

– ผู้สมัครสามารถสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซส์ www.rtarf-social.com และส่งผลงานตามมาที่อยู่

ศูนย์ประสานงานโครงการประกวดภาพวาด กองทัพไทย
ที่อยู่ เลขที่ 32 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 6 ถนนลาดพรัาว
แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

– โทรศัพท์ 0-2539-8447

– ประกาศผลรอบคัดเลือกทาง www.rtarf-social.com และ Facebook กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )

 

หลักเกณฑ์การพิจารณา:

– ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (20 คะแนน)

– เนื้อหาสาระของภาพ (20 คะแนน)

– องค์ประกอบศิลป์ (20 คะแนน)

– การให้สีสัน (20 คะแนน)

– ความประณีต ความสวยงามและความสมบูรณ์ของภาพ (20 คะแนน)

– คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน จะไม่แยกประเภทของผลงานศิลปกรรม โดยถือเอาคุณภาพของผลงานเป็นเกณฑ์การตัดสิน

 

รางวัลการประกวด:

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา หรือเทียบเท่า

– รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา มูลค่า 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 3 รางวัล

– รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา มูลค่า 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 10 รางวัล

 

ระดับประชาชนทั่วไป

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล มูลค่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล มูลค่า 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล มูลค่า 60,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 3 รางวัล

– รางวัลชมเชย เงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 10 รางวัล

 

*หมายเหตุ

ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลเพื่อนําส่งให้กรมสรรพากรตามประมวล กฎหมายรัษฎากร

 

ติดต่อสอบถาม:

ศูนย์ประสานงานโครงการประกวดภาพวาด
32 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 6 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310

– โทรศัพท์ : 0-2539-8447

– โทรสาร : 0-2539-8056

– E-mai : [email protected]

– Add line : @rtarf

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ