รู้จัก Dual Study Program เรียนพร้อมฝึกงาน และเพิ่มประสบการณ์ในเยอรมนี

สำหรับผู้สนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรีในประเทศเยอรมนี และต้องการฝึกงานในบริษัท หรือเพิ่มวุฒิทางสายอาชีพไปพร้อมกัน เราขอแนะนำให้รู้จัก Dual Study Programme ที่จะมีการสอนทฤษฎี และภาคปฏิบัติสำหรับสาขาวิชาต่างๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ การบัญชี และเศรษฐศาสตร์ ให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน ไปพร้อมๆ กับการเรียนในห้องเรียน

 

 

Dual Study Programme คืออะไร

Dual Study Programme นั้นเป็นการเรียนรู้ที่รวมเอาภาคทฤษฎีเข้ากับภาคปฏิบัติ จะคล้ายกับหลักสูตรการเรียนในสถาบันอุดมศึกษาที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในช่วงปีแรก และฝึกปฏิบัติงานก่อนจบการศึกษา ซึ่งหลักสูตร Dual Study Programme นี้ได้รับการพัฒนาหลักสูตรมาจากการเรียนแบบปกติ

ซึ่งในหลักสูตรนี้จะได้รับความร่วมมือจากบริษัทเข้ามาเพิ่มเติม โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้จากอาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทชั้นนำ นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรม และสนับสนุนค่าใช้จ่ายระหว่างปฏิบัติงานให้นักศึกษา

 

 

หลักสูตรปริญญาตรีแบบ Dual Study แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่

1. ปริญญาตรีแบบ combined studies with apprenticeship ใช้เวลา 4.5 ปี เนื่องจากนักศึกษาจะต้องทำงานกับบริษัทก่อน 1 ปีเต็ม และในระหว่างการศึกษา นักศึกษาในหลักสูตรนี้ จะเข้าฝึกงานกับบริษัทที่ตนสังกัดในลักษณะ on-the-job-training ในช่วงปิดภาคการศึกษาเพิ่มจากภาคการศึกษาที่นักศึกษาทั่วไปฝึกงาน เมื่อสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะได้รับทั้งวุฒิปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพที่สภาหอการค้า และอุตสาหกรรมเยอรมันให้การรับรอง

2. ปริญญาตรีแบบ study program with intensified internships ใช้เวลา 3.5 ปี เหมือนกับรูปแบบ 1. แต่ไม่มีการทำงานกับบริษัทก่อน 1 ปี แต่นักศึกษาในหลักสูตรนี้จะได้มีโอกาสฝึกงานกับบริษัทที่ตนสังกัดในช่วงปิดภาคการศึกษา เพิ่มจากภาคการศึกษาที่นักศึกษาทั่วไปฝึกงาน จึงทำให้มีชั่วโมงฝึกงานมากกว่านักศึกษาในหลักสูตรปกติ ร้อยละ 50 เมื่อสำเร็จการศึกษานักศึกษาจะได้รับวุฒิปริญญาตรี ซึ่งมีการระบุว่าได้เข้าร่วม dual course

 

 

หลักสูตรปริญญาโท แบบ Dual Study

ส่วนหลักสูตรปริญญาโทแบบ dual study ใช้เวลา 1.5 – 2 ปี ในภาคการศึกษาที่ 1-2 นักศึกษาจะเรียนที่วิทยาลัยตามปกติ และในภาคการศึกษาที่ 3 นักศึกษาจะเข้าฝึกงานในบริษัท ทำให้มีชั่วโมงภาคปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 34 สัปดาห์ หรือ 8.5 เดือน

 

 

ข้อดีของการศึกษาแบบ Dual Study Programme

ข้อดีของการศึกษาแบบ Dual Study Programme คือการที่นักศึกษาจะได้ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน ทำให้หลังจากจบการศึกษาแล้ว นักศึกษาสามารถนำไปต่อยอดทำงานในบริษัท หรือหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หากสนใจหลักสูตรการเรียนต่อนี้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.alumniportal-deutschland.org

 

ที่มา:  alumniportal-deutschland, thaibizgermany

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ