โอกาสฝึกงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมาแล้ว รีบสมัครด่วน หมดเขต 31 ส.ค.นี้!!

ธนาคารแห่งประเทศไทยรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน และนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานภาค ในช่วงฝึกงานเดือนมการาคม – พฤษภาคม 2562

นิสิต นักศึกษาที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ดังต่อไปนี้

 

 

นักศึกษาฝึกงาน

1. คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้ที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีปี 3 (หลักสูตร 4 ปี) หรือ ปีที่ 2 (หลักสูตร 3 ปี)

-คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 3.00

ผู้สมัครระดับปริญญาโท

-คะแนนเฉลี่ยสะสม 1 ภาคการศึกษาขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 3.3

ผู้สมัครระดับปริญญาเอก

-ไม่กำหนด

 

2. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

-รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว

-ประวัติย่อ (Resume และ SOP) ***โปรด upload เอกสาร SOP ในช่องประวัติย่อ***

-ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)

 

3. วิธีการสมัคร

-Download แบบฟอร์มประกอบการพิจารณา (SOP: Statement of Purpose) ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน: แบบฟอร์ม

-Upload เอกสารประกอบการพิจารณา (ธปท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใบสมัครที่แนบเอกสารครบถ้วนเท่านั้น)

 

4. ปิดรับสมัคร

-31 สิงหาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

นักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา

1. คุณสมบัติผู้สมัคร:

-คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 3.00

-สัญชาติไทย

-ศึกษาในสาขา เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ การบัญชี สถิติ คณิตศาสตร์ วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ กฎหมาย ทรัพยากรมนุษย์ บรรณารักษ์หรือสารสนเทศ ศิลปะศาสตร์ นิเทศศาสตร์หรือวารสารศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี/ วัสดุศาสตร์หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละปี

 

2. เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว

-ประวัติย่อ (Resume และ SOP) ***โปรด upload เอกสาร SOP ในช่องประวัติย่อ***

-ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)

 

3. วิธีการสมัคร:

-Download แบบฟอร์มประกอบการพิจารณา (SOP: Statement of Purpose) พร้อมระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน: แบบฟอร์ม

-Upload เอกสารประกอบการพิจารณา (ธปท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใบสมัครที่แนบเอกสารครบถ้วนเท่านั้น)

 

4. ปิดรับสมัคร:

-31 สิงหาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ที่มา:  www.bot.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ