จัดเต็ม!! 26 ทุนรัฐบาลไทย สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ จบแล้วมีงานรองรับ

สํานักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจะดําเนินการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจําปี 2561

ทุนที่เปิดรับในครั้งนี้เป็นทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท หรือเอก จำนวนรวมทั้งสิ้น 26 ทุน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเรียนต่อสำหรับนักศึกษาในต่างประเทศจำนวน 26 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท-เอก หรือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

คุณสมบัติทั่วไป

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเรียนต่อระดับปริญญาโท-เอก หรือปริญญาเอก

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมทั้งหมด 

 

วิธีการสมัคร:

1. ผู้ประสงค์จะสมัครให้กรอกใบสมัครที่ http://stscholar.nstda.or.th/scholar18

2. การส่งใบสมัคร ให้ผู้สมัครส่งใบสมัคร จํานวน 1 ชุด ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

 

ปิดรับสมัคร:

ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารภายในวันที่ 27 กันยายน 2561 ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทาง ประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร เป็นสําคัญ สําหรับใบสมัคร เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ที่ส่งหลังวันที่ 27 กันยายน 2561 จะไม่รับพิจารณา

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 71410-71416 โทรสาร 0-2624-7125 สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ของฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ http://stscholar.nstda.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ