ร่วมแข่งขันพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ชิงเงินรางวัล พร้อมตั๋วเครื่องบินไปดูงานในโครงการ MGA Summer School

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เกิดการสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างนวัตกรรมโดยอาศัยเทคโนโลยี หรือทรัพยากรจากอวกาศ แก้ปัญหาความต้องการของภาครัฐและเอกชนได้ นำไปสู่การต่อยอดให้แอพพลิเคชั่นสามารถใช้งานได้จริงอย่ำงยั่งยืน มุ่งสู่การเป็น Global Value Chain

ทั้งยังเป็นการผลักดันให้ผู้เข้าแข่งขันสร้างต้นแบบแจ้งเตือนภัยพิบัติล่วงหน้า Prototype Application ในรูปแบบของ Proof of Concept ที่จำลองการรับส่งข้อมูลมายังอุปกรณ์พกพา (Smartphone Tablet) ข้อมูลและคำสั่งจะมีการอ้างอิงตำแหน่งแม่นยำสูง และสามารถขยายผลได้จริง

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักนโยบำยกิจกำรด้านอวกาศจากประเทศญี่ปุ่น (NSPS) และหน่วยงานพันธมิตร ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ (Application) เพื่อแจ้งเตือนและบริหารจัดการเพื่อรับมือกับภัยพิบัติล่วงหน้าด้วยดาวเทียมระบุตาแหน่งแม่นยำสูง (Early Warming Service : EWS) ชิงเงินรางวัล พร้อมตั๋วเครื่องบินไปกลับ ค่าอาหารและค่าที่พักตลอดการดูงานในโครงการ MGA Summer School รวมถึงโอกาสสนับสนุน จับคู่ธุรกิจจากหน่วยงานทั้งในและญี่ปุ่น

 

 

กลุ่มเป้าหมายหลัก:

นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการไทย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ Startups ที่มีความสนใจ มีศักยภาพ และมีผลิตภัณฑ์หรือผลงานทางวิชาการที่สามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ หรือสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบต่างๆ ใน นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศ

 

กติกาการสมัคร:

– ส่งผลงานหรือไอเดีย ประเภททีม โดยมีสมาชิกทีมละ 2-5 คน (เช่น นักพัฒนาระบบ, นักการตลาด, นักออกแบบ) ไม่จำกัดจำนวนเรื่องที่ส่งเข้าประกวด โดยระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนตาม Template เป็นภาษาอังกฤษ จากเว็บไซต์ตามเว็บไซต์ที่ระบุในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

– ผลงานหรือไอเดีย ที่ส่งเข้าประกวดต้องเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและเป็นผลงานที่ถูกคิดค้นและประดิษฐ์ด้วยตนเอง ตามหัวข้อการแข่งขันฯ

– การร่วม Online Workshop ตลอดจนนำเสนอผลงานหรือไอเดีย ในแต่ระรอบดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ

– สงวนสิทธิผลงานหรือไอเดีย ที่ได้รับรางวัล โดยคณะกรรมการสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับรางวัล

– คณะกรรมการอาจจะขอนำข้อมูลส่วนตัวของทีม เพื่อดำเนินการต่อยอด ลงสื่อประชาสัมพันธ์ โดยจะขออนุญาติจากผู้เข้าแข่งขันเป็นกรณี ต่อไป

– การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นสิ้นสุด

– ติดตามรายละเอียด ทุกรายการผ่านเวปไซต์ www.multignss.asia

 

กำหนดระยะเวลา:

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 7 ตุลาคม 2563

 

ติดต่อสอบถาม:

– คุณทศวรรษ ฟูเกียรติสุทธิ์ (ต้น)

– โทร : 099-0490009

– อีเมล : thotsawat@gistda.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ