EAST – WEST CENTER เปิดรับใบสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

ข่าวทุนการศึกษาต่อสหรัฐอเมริกา EAST ? WEST CENTER GRADUATE DEGREE FELLOWSHIPS 2010

สถาบันการ ศึกษานานาชาติ (IIE) และ อีสต์เวสต์เซ็นเตอร์ (EAST -? WEST CENTER) เปิดรับใบสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกาในเทอม? FALL SEMESTER 2010 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อได้ในสาขาวิชาต่างๆที่ มหาวิทยาลัยฮาวายเปิดสอน ยกเว้นสาขากฎหมาย แพทยศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณสมบัติ
– คะแนนเฉลี่ยรวม GPA ระดับปริญญาตรี 4 ปี (หรือคะแนนเฉลี่ยรวมในการศึกษาปีที่ 3 และ 4) ไม่ต่ำกว่า 3.0
– ผลการสอบ TOEFL ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ? 213 หรือ 79-80 สำหรับ ระบบ อินเตอร์เน็ต
– และผลคะแนนสอบ GRE หรือ GMAT ตามที่มหาวิทยาลัยฮาวายกำหนดในแต่ละภาควิชาการศึกษา


ระยะเวลาการให้ทุนฯ
อีสต์เวสต์เซ็นเตอร์ (EAST -? WEST CENTER)มอบทุนการศึกษาไม่เกิน 2 ปี สำหรับผู้ศึกษาระดับปริญญาโท และไม่เกิน 4 ปีในระดับปริญญาเอก

สอบถามรายละเอียดและรับใบสมัคตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552

รับข้อมูลและใบสมัครโดยตรงทางเว็บไซด์ www.eastwestcenter.org/studentprograms

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ