เปิดคัดเลือกเยาวชนเป็นตัวแทนเขาร่วมการประชุม ECOSOC Youth Forum ครั้งที่ 9

อย่าพลาดสำหรับเยาวชนอายุ 18 – 24 ปี กับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมระดับโลกที่สหรัฐอเมริกา! นั่นก็คือการคัดเลือกเป็นตัวแทนเขาร่วมการประชุม ECOSOC Youth Forum ครั้งที่ 9 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก

โดยเฉพาะผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับวาระของโลกที่สำคัญต่างๆ ภายใต้กรอบสหประชาชาติ เช่น วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น รายละเอียดกิจกรรมและการคัดเลือกเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

รายละเอียดการประชุม:

ด้วยกรมองค์การระหว่างประเทศจะดำเนินการคัดเลือกเยาวชนจำนวน 2 คนเพื่อเข้าร่วมการประชุม ECOSOC Youth Forum โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนไทย ในกรอบการประชุมสหประชาชาติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

วัน เวลา และสถานที่จัดการประชุม:

1 – 2 เมษายน 2563 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีสัญชาติไทย

– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 24 ปี นับถึงวันที่ 2 เมษายน 2563

– สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ทั้งการอ่าน เขียน และพูด ในระดับดีมาก

– มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวาระของโลกที่สำคัญต่างๆ ภายใต้กรอบสหประชาชาติ โดยเฉพาะวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

– ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครอง และสถาบันการศึกษา ให้เดินทางไปประชุมในต่างประเทศ

 

จำนวนที่รับ:

2 คน

 

วิธีการสมัคร:

โดยส่งลิงก์ของวิดีทัศน์การกล่าวสุนทรพจน์ของผู้สมัคร หัวข้อ “The Future We Want” ความยาวไม่เกิน 2 นาที ที่ได้บรรจุบน YouTube พร้อมสแกนใบสมัคร (ดาวน์โหลดได้ที่นี่) ที่กรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน ส่งไปยังอีเมลที่ pa.prommanon@mfa.mail.go.th

 

ค่าใช้จ่าย:

กระทรวงการต่างประเทศจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

– ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

– ค่าที่พัก

– ค่าเบี้ยเลี้ยง

– ค่าประกันสุขภาพ

 

ระยะเวลาการคัดเลือก:

หมดเขตรับสมัคร: 17 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก: 18 กุมภาพันธ์ 2563

กำหนดสอบสัมภาษณ์: 21 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผลการคัดเลือกรอบสุดท้าย: 24 กุมภาพันธ์ 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ